Bộ Tư pháp báo cáo Thủ tướng Chính phủ về công tác theo dõi tình hình THPL trong cả nước năm 2015

(29/04/2016)

Thực hiện nhiệm vụ giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công tác theo dõi thi hành pháp luật được quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 23/7/2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (Nghị định số 59/2012/NĐ-CP), ngày 26 tháng 4 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký, trình Thủ tướng Chính phủ Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2015 (Báo cáo số 87/BC-BTP).

Hưng Yên ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

(27/04/2016)

Thực hiện nhiệm vụ giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công tác theo dõi thi hành pháp luật được quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 23/7/2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (Nghị định số 59/2012/NĐ-CP), ngày 26 tháng 4 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký, trình Thủ tướng Chính phủ Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2015 (Báo cáo số 87/BC-BTP).

Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2016

(20/04/2016)

Thực hiện nhiệm vụ giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công tác theo dõi thi hành pháp luật được quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 23/7/2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (Nghị định số 59/2012/NĐ-CP), ngày 26 tháng 4 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký, trình Thủ tướng Chính phủ Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2015 (Báo cáo số 87/BC-BTP).

Họp triển khai Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2016

(11/04/2016)

Thực hiện nhiệm vụ giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công tác theo dõi thi hành pháp luật được quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 23/7/2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (Nghị định số 59/2012/NĐ-CP), ngày 26 tháng 4 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký, trình Thủ tướng Chính phủ Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2015 (Báo cáo số 87/BC-BTP).

Lạng Sơn ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2016

(08/04/2016)

Thực hiện nhiệm vụ giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công tác theo dõi thi hành pháp luật được quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 23/7/2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (Nghị định số 59/2012/NĐ-CP), ngày 26 tháng 4 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký, trình Thủ tướng Chính phủ Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2015 (Báo cáo số 87/BC-BTP).

Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

(06/04/2016)

Thực hiện nhiệm vụ giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công tác theo dõi thi hành pháp luật được quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 23/7/2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (Nghị định số 59/2012/NĐ-CP), ngày 26 tháng 4 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký, trình Thủ tướng Chính phủ Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2015 (Báo cáo số 87/BC-BTP).

UBND tỉnh Long An ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2016

(06/04/2016)

Thực hiện nhiệm vụ giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công tác theo dõi thi hành pháp luật được quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 23/7/2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (Nghị định số 59/2012/NĐ-CP), ngày 26 tháng 4 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký, trình Thủ tướng Chính phủ Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2015 (Báo cáo số 87/BC-BTP).

Bộ Tư pháp báo cáo Thủ tướng CP kết quả 03 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình THPL

(06/04/2016)

Thực hiện nhiệm vụ giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công tác theo dõi thi hành pháp luật được quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 23/7/2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (Nghị định số 59/2012/NĐ-CP), ngày 26 tháng 4 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký, trình Thủ tướng Chính phủ Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2015 (Báo cáo số 87/BC-BTP).

Thanh Hóa: Ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2016

(04/04/2016)

Thực hiện nhiệm vụ giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công tác theo dõi thi hành pháp luật được quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 23/7/2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (Nghị định số 59/2012/NĐ-CP), ngày 26 tháng 4 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký, trình Thủ tướng Chính phủ Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2015 (Báo cáo số 87/BC-BTP).

Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình THPL trong lĩnh vực trọng tâm của Bộ năm 2016

(28/03/2016)

Thực hiện nhiệm vụ giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công tác theo dõi thi hành pháp luật được quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 23/7/2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (Nghị định số 59/2012/NĐ-CP), ngày 26 tháng 4 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký, trình Thủ tướng Chính phủ Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2015 (Báo cáo số 87/BC-BTP).