Từ khóa  
Ngày ban hành
Loại văn bản  
Có tổng số 17 văn bản
Tên văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày/Trạng thái
Thông tư liên tịch 92/2014/TTLT-BTC-BTP-VPCP Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật
Văn phòng Chính phủ
Bộ Tài chính
Bộ Tư pháp
Ban hành: 14/07/2014
Hiệu lực: 01/09/2014
Thông tư 14/2014/TT-BTP Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật
Bộ Tư pháp
Ban hành: 15/05/2014
Hiệu lực: 01/07/2014
Hiến pháp Không số Hiến pháp năm 2013
Quốc hội
Ban hành: 28/11/2013
Hiệu lực: 01/01/2014
Nghị định 59/2012/NĐ-CP Theo dõi tình hình thi hành pháp luật
Chính phủ
Ban hành: 23/07/2012
Hiệu lực: 01/10/2012
Pháp lệnh 03/2012/UBTVQH13 Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
Ban hành: 16/04/2012
Hiệu lực: 01/07/2013
Pháp lệnh 01/2012/UBTVQH13 Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
Ban hành: 22/03/2012
Hiệu lực: 01/07/2012
Lệnh 01/2012/L-CTN Công bố Pháp lệnh Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật 2012
Chủ tịch nước
Ban hành: 05/04/2012
Hiệu lực: 05/04/2012
Thông tư 20/2010/TT-BTP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật
Bộ Tư pháp
Ban hành: 30/11/2010
Hiệu lực: 15/01/2011
Nghị định 63/2010/NĐ-CP Về kiểm soát thủ tục hành chính
Chính phủ
Ban hành: 08/06/2010
Hiệu lực: 14/10/2010
Nghị định 48/2010/NĐ-CP Về hợp đồng trong hoạt động xây dựng
Chính phủ
Ban hành: 07/05/2010
Hiệu lực: 01/07/2010
Thông tư 03/2010/TT-BTP Hướng dẫn thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật
Bộ Tư pháp
Ban hành: 03/03/2010
Hiệu lực: 17/04/2010
Quyết định 35/2003/QĐ-TTg Về việc phân công cơ quan chỉ trì, cơ quan phối hợp soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội Khoá XI (2002 - 2007) và năm 2003
Thủ tướng Chính phủ
Ban hành: 06/03/2003
Hiệu lực: 18/04/2003
Nghị quyết 222/2003/NQ-UBTVQH11 Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khoá XI (2002 - 2007) và năm 2003
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
Ban hành: 10/02/2003
Hiệu lực: 10/02/2003
Nghị quyết 21/2003/QH11 Về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2004
Quốc hội
Ban hành: 26/11/2003
Hiệu lực: 26/11/2003
Nghị quyết 12/2002/QH11 Về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khoá XI (2002 - 2007) và năm 2003
Quốc hội
Ban hành: 16/12/2002
Hiệu lực: 16/12/2002
Nghị quyết 72/2006/QH11 Về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2007
Quốc hội
Ban hành: 29/11/2006
Hiệu lực: 11/01/2007
Luật 83/2007/QH11 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Quốc hội
Quốc hội
Ban hành: 02/04/2007
Hiệu lực: 01/07/2007