Thống kê kế hoạch theo dõi THPL


Số ký hiệu Ngày ban hành Địa bàn Cơ quan ban hành Nội dung lĩnh vực trọng tâm theo dõi tình hình THPL File đính kèm
1189a/QĐ-BCT 28/02/2013 Bộ và cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ    Bộ Công Thương 12 chuyên đề TDTHPL do Vụ Pháp chế chủ trì và các đơn vị liên quan phối hợp theo dõi.
881/QĐ-BTNMT 27/05/2013 Bộ và cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ    Bộ Tài nguyên và Môi trường - Đất đai, môi trường, địa chất và khoáng sản, tài nguyên nước và biến đổi khí hậu (tại các tỉnh Quảng Ninh, Gia Lai, Tiền Giang). - Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường tại các tỉnh Bắc Kạn, Quảng Trị, Tiền Giang.
439/QĐ-BTTTT 26/04/2013 Bộ và cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ    Bộ Thông tin và Truyền thống - Kiểm tra, đánh giá tình hình thi hành pháp luật trong hai lĩnh vực: + Bưu chính, viễn thông; + Phát thanh truyền hình Tại một số địa bàn trọng điểm.
460/QĐ-BVHTTDL 28/01/2013 Bộ và cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ    Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tình hình thi hành pháp luật về quảng cáo; - Tình hình thi hành pháp luật về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; - Tình hình thi hành pháp luật về chế độ, chính sách với huấn luyện viên, vận động viên.
101/QĐ-UBND 07/01/2013 Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương    Hà Nội Pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, trong đó có nội dung ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính của các chủ thể có thẩm quyền. - Pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. - Pháp luật về cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. - Pháp luật về bồi thường giải phóng mặt bằng. - Pháp luật về công chứng.
1953/QĐ-UBND 18/04/2013 Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương    Hồ Chí Minh - Vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hoạt động kinh doanh đường phố; - Cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép.
03/KH-UBND 11/01/2013 Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương    Hưng Yên - Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước làng, khu phố, cụm dân cư theo Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 21/9/2012.
415/QĐ-NHNN 20/02/2013 Bộ và cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ    Ngân hàng Nhà nước - Theo dõi chung
678/KH-UBND 27/02/2013 Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương    Quảng Nam - Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh về xây dựng văn bản QPPL của HĐND, UBND các cấp và tình hình thi hành Nghị định của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản và khai thác khoáng sản; - Tình hình bảo đảm các điểu kiện cho thi hành các VBQPPL do HĐND, UBND tỉnh và HĐND, UBND cấp huyện ban hành. - Tình hình tuân thủ các quy định của pháp luật về các lĩnh vực theo dõi năm 2013
675/KH-TTCP 29/03/2013 Bộ và cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ    Thanh tra Chính phủ - Tình hình thực hiện pháp luật khiếu nại, tố cáo: - Việc tổ chức và thực hiện công tác tiếp công dân ở Trung ương và địa phương; - Tình hình thực hiện và các kiến nghị của bộ, ngành, địa phương trong các lĩnh vực khác (thanh tra, phòng chống tham nhũng)