Thống kê kế hoạch theo dõi THPL


Số ký hiệu Ngày ban hành Địa bàn Cơ quan ban hành Nội dung lĩnh vực trọng tâm theo dõi tình hình THPL File đính kèm
168/KH-UBND 22/01/2013 Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương    Bắc Giang - Đăng ký và quản lý hộ tịch; - Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
881/KH-UBND 541/STP-KTr 08/04/2013 Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương    Bến Tre - Thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai áp dụng tại cấp tỉnh và cấp huyện - Theo dõi chung
09/KH-UBND 25/01/2013 Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương    Cần Thơ - Cải cách hành chính, thực hiện theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện quy định của pháp luật về cải cách thể chế; - Xử lý vi phạm hành chính; - Bảo hiểm y tế; - Giáo dục.
48/KH-UBND 21/05/2013 Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương    Cần Thơ - Cải cách hành chính; - Bảo hiểm y tế và giáo dục; - Xử lý vi phạm hành chính.
80/KH-UBND 12/2013/CT-UBND 09/08/2013 Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương    Cao Bằng - Theo dõi chung.
753/KH-UBND 25/01/2013 Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương    Đà Nẵng - Xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực : đất đai, môi trường, xây dựng tại một số sở và các quận huyện; -Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện:Theo dõi chung.
16/KH-UBND 03/KH-ĐKT 20/08/2013 Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương    Hậu Giang - Lĩnh vực đo lường: Theo dõi tình hình thi hành luật Đo lường, các văn bản hướng dẫn thi hành luật và quy định của pháp luật về quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu. - Lĩnh vực an toàn giao thông: An toàn giao thông đường bộ và đường thủy nội địa. - Với các lĩnh vực khác: Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện thực hiện theo dõi theo Nghị định 59
20/KH-UBND 18/03/2013 Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương    Hòa Bình - Khai thác khoáng sản; - Theo dõi thường xuyên, toàn diện tình hình thi hành pháp luật.
06/KH-UBND 24/01/2013 Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương    Kiên Giang - Thực hiện luật giao thông đường thủy nội địa; - Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng
834/KH-UBND 15/03/2013 Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương    Long An - Tình hình ban hành và tổ chức thực hiện các quyết định hành chính của UBND tỉnh có tác động đến quyền lợi của doanh nghiệp và công dân;