Sự kiện Bình chọn Số lượng bình chọn

Bộ, ngành Tư pháp tích cực tham gia vào quá trình xây dựng Nghị quyết Hội nghị trung ương lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ XIII "Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới"

Bình chọn

412

Tổ chức thành công chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022, trong đó điểm nhấn là Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật góp phần khẳng định, tôn vinh các giá trị, vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Hiến pháp, pháp luật trong đời sống xã hội

Bình chọn

2383

Bộ Tư pháp đứng đầu Chỉ số cải cách hành chính cấp Bộ

Bình chọn

225

Chỉ số Cải thiện chất lượng các quy định pháp luật trong bộ Chỉ số Đổi mới Toàn cầu (GII) tăng 10 bậc

Bình chọn

160

Bên cạnh đó, hoạt động ký kế hoạch thực hiện Chương trình đối thoại nhà nước pháp quyền với Cộng hòa liên bang Đức; Ý định thư về xây dựng Dự án hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ Tư pháp Cuba... cũng là những điểm nhấn quan trọng, góp phần làm sâu sắc quan hệ hợp tác tư pháp, pháp luật với các đối tác truyền thống, anh em.">Hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật và tư pháp của Bộ, ngành Tư pháp có nhiều điểm nhấn, mở ra cơ hội hợp tác sâu, rộng, toàn diện với nhiều đối tác lớn, quan trọng, góp phần giải quyết nhiều vấn đề quan trọng cho đất nước

Bình chọn

132

Tham mưu ban hành các Đề án lớn, quan trọng về phổ biến giáo dục pháp luật, tăng cường truyền thông chính sách nhằm thể chế hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các chủ trương, định hướng lớn về đổi mới công tác PBGDPL

Bình chọn

616

Việc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 02 Đề án đã cho thấy sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với công tác đào tạo nguồn nhân lực pháp luật, nhất là nguồn nhân lực pháp luật chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế của đất nước ta trong bối cảnh mới hiện nay. Đồng thời, khẳng định vị thế, vai trò dẫn đầu của Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh trong lĩnh vực đào tạo pháp luật của cả nước; vị trí, vai trò của Học viện Tư pháp trong đào tạo, bồi dưỡng chức danh tư pháp, bổ trợ tư pháp, cán bộ làm công tác pháp luật, pháp chế ở Việt Nam.">TTCP phê duyệt Đề án "Tiếp tục xây dựng HV Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp"và Đề án tổng thể “Tiếp tục xây dựng Trường ĐH Luật Hà Nội và Trường ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh thành các trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật”

Bình chọn

1447

Hoàn thiện thể chế về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp làm cơ sở kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và sắp xếp tổ chức, cán bộ các đơn vị thuộc Bộ tinh gọn, hoạt động hiệu quả

Bình chọn

2986

Nỗ lực vượt qua khó khăn sau đại dịch Covid 19, Hệ thống Thi hành án dân sự hoàn thành vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ được Quốc hội, Chính phủ giao năm 2022

Bình chọn

266

Luật SĐBS một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Nhà ở, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật THADS được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022

Bình chọn

110

Bộ Pháp điển “về đích sớm” so với tiến độ đề ra theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng Bộ pháp điển

Bình chọn

1153

Bộ Tư pháp và Tòa án nhân dân tối cao ký kết Chương trình phối hợp về người thực hiện Trợ giúp pháp lý trực tại Tòa án nhân dân (Chương trình số 1603/CTPH-BBTP- TANDTC ngày 19/5/2022)

Bình chọn

2530

Khẳng định vai trò của Việt Nam trong hợp tác tương trợ tư pháp về dân sự trong ASEAN và Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế

Bình chọn

168

Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử tiếp tục được xây dựng và vận hành hiệu quả

Bình chọn

163

Chức danh trợ giúp viên pháp lý hạng I được thêm mới

Bình chọn

2511