Sự kiện Bình chọn Số lượng bình chọn

Bộ, ngành Tư pháp triển khai hiệu quả Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới (Nghị quyết số 27-NQ/TW)

Bình chọn

523

Tham mưu Chính phủ ban hành Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 14/8/2023 về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật nhằm ngăn ngừa tình trạng tham nhũng, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ

Bình chọn

291

Bộ Tư pháp tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 101/2023/QH15 của Quốc hội và phát huy hiệu quả vai trò là cơ quan thường trực Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật phục vụ việc triển khai Đề án 06

Bình chọn

228

Lần đầu tiên thiết lập cơ chế phối hợp trực trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự trên toàn quốc từ cơ quan điều tra cấp Trung ương đến cấp tỉnh, cấp huyện, công an cấp xã, hệ thống cơ sở giam giữ và Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước

Bình chọn

1864

Toàn Hệ thống Thi hành án dân sự nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, đạt các chỉ tiêu thi hành án về việc và về tiền cao nhất từ trước đến nay

Bình chọn

520

Lần đầu tiên Bộ Tư pháp ban hành hướng dẫn vị trí việc làm cho cơ quan tư pháp các cấp

Bình chọn

3381

Tổ chức thành công Hội thi Hoà giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV và Lễ tôn vinh 50 gương sáng pháp luật Việt Nam năm 2023, các hoạt động điểm nhấn hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11

Bình chọn

2099

Bộ Tư pháp tích cực, chủ động tham gia định hình các khuôn khổ hợp tác pháp luật và tư pháp trên bình diện đa phương, toàn cầu tạo cơ sở cho việc thúc đẩy hợp tác song phương

Bình chọn

1617

Lần đầu tiên Bộ Tư pháp tổ chức cấp giấy tờ hộ tịch điện tử, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp

Bình chọn

178

Trường ĐH Luật Hà Nội hoàn thành kiểm định cơ sở đào tạo chu kỳ 3, kiểm định chất lượng 4 chương trình đào tạo luật bậc cử nhân, đồng chủ trì tổ chức các hội thảo định hướng chính sách có tầm ảnh hưởng, tính lan tỏa cao trong các cơ quan xây dựng CSPL

Bình chọn

1677