Đảng ủy Bộ Tư pháp: Triển khai công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025

18/12/2019
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn bản hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, ngày 16/12/2019, Đảng ủy Bộ Tư pháp đã ban hành Hướng dẫn số 21-HD/ĐU một số nội dung đại hội đảng bộ, chi bộ các cấp trong Đảng bộ Bộ Tư pháp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 22-KH/ĐU Đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Bộ Tư pháp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 22-KH/ĐU tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư pháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.
Theo các văn bản trên đây, Đại hội các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ; Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở sẽ tập trung thảo luận 04 nội dung, bao gồm: i) Tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ, chi bộ nhiệm kỳ qua và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của đảng bộ, chi bộ trong nhiệm kỳ tới; ii) Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ, chi bộ cấp trên trực tiếp theo hướng dẫn của Trung ương và cấp uỷ cấp trên; iii) Bầu ban chấp hành đảng bộ, chi ủy hoặc bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ mới; iv)  Bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên. Trong đó, các Chi bộ trực thuộc sẽ tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2022 trong thời gian không quá 01 ngày và hoàn thành trong quý I năm 2020. Các chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 trong thời gian không quá 02 ngày; bắt đầu từ tháng 4/2020 và hoàn thành trước ngày 30/6/2020.
Đại hội Đảng bộ Bộ Tư pháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 thực hiện 4 nội dung: i) Thảo luận và thông qua dự thảo Báo cáo chính trị; dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp khóa X trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư pháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; ii) Thông qua dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Văn kiện Đại hội XIII Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; iii) Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025; iv) Bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội XIII Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Đại hội triệu tập dự kiến không quá 200 đại biểu, tiến hành trong thời gian 02 ngày, dự kiến tổ chức vào chiều ngày 24/8 và ngày 25/8/2020.
Để công tác chuẩn bị Đại hội đảng các cấp thuộc Đảng bộ Bộ Tư pháp được triển khai thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, ngày 16/12/2019, Đảng ủy Bộ Tư pháp cũng đã ban hành các Quyết định: Số 311-QĐ/ĐU; Số 312-QĐ/ĐU; Số 313-QĐ/ĐU; Số 314-QĐ/ĐU thành lập 04 Tiểu ban và 02 Tổ giúp việc các Tiểu ban: Tiểu ban Văn kiện gồm 08 đồng chí và Tổ giúp việc Tiểu ban Văn kiện gồm 16 đồng chí; Tiểu ban Nhân sự gồm 05 đồng chí và Tổ giúp việc Tiểu ban Nhân sự gồm 10 đồng chí; Tiểu ban truyền thông gồm 10 đồng chí và Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội gồm 14 đồng chí. Hiện các Tiểu ban và Tổ giúp việc đang khẩn trương xây dựng kế hoạch hoạt động và triển khai các nhiệm vụ được giao để bảo đảm tham mưu, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Bộ Tư pháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy cấp trên phù hợp với điều kiện đặc thù của Đảng bộ.
Trước đó, để chuẩn bị một bước cho quy trình nhân sự đại hội đảng các cấp thuộc Đảng bộ Bộ Tư pháp, Đảng ủy Bộ Tư pháp cũng đã ban hành Hướng dẫn số 12-HD/ĐU ngày 14/6/2019 rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch cấp ủy các cấp của Đảng bộ Bộ Tư pháp hằng năm và năm 2019; chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc tiến hành rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cấp ủy, bí thư, phó bí thư trong toàn Đảng bộ. Trên cơ sở kết quả rà soát đã ban hành Quyết định số 182- QĐ/ĐU ngày 17/9/2019 Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy và các tổ chức tham mưu, giúp việc Đảng ủy Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng thời phê duyệt các quyết định điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cấp ủy, bí thư, phó bí thư các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ nhiệm kỳ 2020-2025.
Cũng theo Kế hoạch, dự kiến trong ngày 25/12/2019, Đảng ủy Bộ Tư pháp sẽ tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến Chỉ thị số 35-CT/TW, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn bản hướng dẫn về Đại hội Đảng các cấp thuộc Đảng bộ Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2020-2025 hướng đến Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đối tượng tham dự bao gồm các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ; Ban thường vụ hoặc bí thư và phó bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ; các ban tham mưu, giúp việc Đảng ủy Bộ; ủy viên ủy ban kiểm tra Đảng ủy Bộ và công chức chuyên trách công tác đảng. Trên cơ sở đó, các Đảng bộ, Chi bộ sẽ tổ chức quán triệt, phổ biến các văn bản trên đây đến cấp ủy viên, bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc, ủy ban kiểm tra đảng ủy và cán bộ văn phòng cấp ủy hoặc toàn thể đảng viên trong Chi bộ và hoàn thành chậm nhất trong tháng 12/2019./.
Nguyên Bình