Chi bộ Trường Trung cấp Luật Vị Thanh tổ chức sinh hoạt chuyên đề Quý IV/2019

02/12/2019
Chi bộ Trường Trung cấp Luật Vị Thanh tổ chức sinh hoạt chuyên đề Quý IV/2019
Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài của Đảng ta nói chung, các tổ chức đảng nói riêng. Thực hiện Kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2019, sáng ngày 29/11, Chi bộ Trường Trung cấp Luật Vị Thanh tổ chức sinh hoạt chuyên đề Quý IV/2019 với chủ đề “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Buổi sinh hoạt được tổ chức dưới hình thức tọa đàm với sự chủ trì của đồng chí Dương Thành Đức - Bí thư Chi bộ, các đồng chí trong Chi ủy cùng sự tham dự của các đảng viên trong Chi bộ.
Tiếp nối 03 đợt sinh hoạt chuyên đề được tổ chức hàng quý trong năm 2019, buổi sinh hoạt chuyên đề Quý IV/2019 được tổ chức nhằm giúp đảng viên Nhà trường nhận diện và có các giải pháp phòng chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ thực tiễn trong chi bộ Nhà trường; đồng thời tăng cường chỉnh đốn công tác đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ, Đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.
Tại buổi sinh hoạt, hai tham luận tiêu biểu đã được trình bày xung quanh chủ đề sinh hoạt, gắn với thực tiễn tại Trường Trung cấp Luật Vị Thanh. Các tham luận được đảng viên Chi bộ trình bày đều bám sát vào việc nhận diện, chỉ ra các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; mối quan hệ giữa suy thoái tư tưởng chính trị với sự suy thoái về đạo đức, lối sống theo tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30 tháng 10 năm 2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Sau các tham luận được trình bày, các đảng viên đã thảo luận, đóng góp nhiều giải pháp nhằm góp phần tăng cường, chỉnh đốn công tác đảng trong chi bộ, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nói chung và thực tiễn tại Trường Trung cấp Luật Vị Thanh nói riêng. Một trong những giải pháp quan trọng được hầu hết đảng viên đề ra là triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ cả về nhận thức và hành động của mỗi đảng viên trong học tập, tu dưỡng, rèn luyện về tư tưởng, bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng. Tiêu biểu thời gian qua, Nhà trường đã triển khai sâu rộng cuộc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động bằng những việc làm cụ thể gắn với chức trách, nhiệm vụ của từng cá nhân.
Kết luận tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Dương Thành Đức - Bí thư Chi bộ ghi nhận các ý kiến đóng góp của đảng viên, đồng thời yêu cầu, mỗi đảng viên phải giữ gìn cho mình bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác - Lê-nin và chủ trương, đường lối của Đảng; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh; và phải gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ, ý thức trách nhiệm và giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong Nhà trường. Mỗi đảng viên phải tự rà soát bản thân với 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để có kế hoạch khắc phục. Đồng chí cũng cho biết, trong năm 2020 Chi bộ sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch và tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề gắn với thực tế Nhà trường./.
Lê Văn Lý