Chi bộ Vụ Pháp luật hình sự - hành chính tổ chức sinh hoạt chuyên đề mở rộng

13/11/2019
Chi bộ Vụ Pháp luật hình sự - hành chính tổ chức sinh hoạt chuyên đề mở rộng

          Thực hiện Điều lệ Đảng, quán triệt Nghị quyết số 05-NQ/ĐU ngày 21/5/2018 của Đảng ủy Bộ Tư pháp về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Bộ Tư pháp, Công văn số 40-CV/ĐU ngày 20/3/2019 của Đảng ủy Bộ Tư pháp về việc chỉ đạo điểm về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và triển khai Kế hoạch công tác năm 2019 của Chi bộ, Chi bộ Vụ Pháp luật hình sự - hành chính đã xây dựng Kế hoạch và ngày 11/11/2019, tổ chức sinh hoạt chuyên đề mở rộng với nội dung Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi Bộ Vụ Pháp luật hình sự - hành chính đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ nghĩa Mác - Lênin. Cùng tham dự buổi sinh hoạt có đ/c Đỗ Xuân Lân, Chánh Văn phòng Đảng uỷ Bộ; đ/c Đỗ Đức Hiển, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp, Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - hành chính; đại diện Chi bộ Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Chi bộ Vụ Pháp luật quốc tế và các quần chúng ưu tú của Vụ Pháp luật hình sự - hành chính.
          Chủ trì buổi sinh hoạt, đ/c Nguyễn Thị Hạnh, Bí thư Chi bộ, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - hành chính nêu yêu cầu đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về "Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ", đồng thời khẳng định các nội dung trong Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW đã được thực hiện lồng ghép trong các cuộc sinh hoạt thường xuyên của Chi bộ Vụ. Về nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ nghĩa Mác - Lênin, ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Vụ Pháp luật hình sự - hành chính là một trong những đơn vị xây dựng pháp luật quan trọng của Bộ Tư pháp, tham gia xây dựng và hoàn thiện pháp luật trong các lĩnh vực pháp luật trọng tâm, then chốt của hệ thống pháp luật, do đó, việc thường xuyên bồi dưỡng, củng cố nhận thức của đảng viên về nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ nghĩa Mác - Lênin, trên cơ sở đó chuyển hóa vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị và trong công tác chuyên môn của Vụ là yêu cầu cơ bản, quan trọng đặt ra cho công tác Đảng của Chi Bộ.
          Tại buổi sinh hoạt, đ/c Nguyễn Quỳnh Liên, Chi uỷ viên đã trình bày Báo cáo dẫn đề về nội dung sinh hoạt chuyên đề “Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi Bộ Vụ Pháp luật hình sự - hành chính đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ nghĩa Mác - Lênin”, trong đó nêu khái quát nội dung, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp trong các văn bản của Đảng về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ nghĩa Mác - Lênin trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước; một số nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong Đảng bộ Bộ Tư pháp; mục đích, nội dung, gợi ý thảo luận tại buổi sinh hoạt.
          Buổi sinh hoạt chuyên đề đã diễn ra nghiêm túc, sôi nổi với nhiều ý kiến đóng góp của các đ/c đảng viên thuộc Chi bộ Vụ. Trong đó, có nhiều ý kiến chia sẻ về quá trình nghiên cứu, vận dụng, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng trong công tác góp ý, thẩm định văn bản; mối quan hệ với việc bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp của hệ thống pháp luật; quá trình trau dồi, rèn luyện bản lĩnh chính trị để nhận diện và phòng chống các luận điệu, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch có liên quan đến các lĩnh vực công tác của Vụ; các giải pháp để nâng cao hơn nữa việc thể chế hoá các nghị quyết của Đảng trong văn bản quy phạm pháp luật. Tại buổi sinh hoạt, đại diện Chi bộ Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Chi bộ Vụ Pháp luật quốc tế đều đánh giá cao nội dung sinh hoạt chuyên đề của Vụ Pháp luật hình sự - hành chính; đồng thời đóng góp ý kiến cho chuyên đề và chia sẻ một số kinh nghiệm tổ chức sinh hoạt tại đơn vị.
          Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đ/c Đỗ Đức Hiển khẳng định việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề lần này tương đối mới mẻ, lựa chọn chủ đề sinh hoạt có tính thời sự. Bộ Tư pháp cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo để triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW. Đ/c Hiển cũng nhấn mạnh những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW có liên quan trực tiếp đến Chi bộ Vụ Pháp luật hình sự - hành chính cần quán triệt, triển khai (đặc biệt là những nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực xây dựng pháp luật); đồng thời, hy vọng trong thời gian tới Văn phòng Đảng đoàn thể, các đơn vị xây dựng pháp luật sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.
          Tại buổi sinh hoạt, đ/c Đỗ Xuân Lân hoan nghênh Chi bộ Vụ Pháp luật hình sự - hành chính đã phối hợp với Lãnh đạo đơn vị, đoàn thể và các chi bộ khác để tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề, bám sát các hướng dẫn của Đảng uỷ Bộ. Chủ đề sinh hoạt chuyên đề hay, sát với hoạt động của đơn vị; nội dung sinh hoạt được chuẩn bị kỹ, có phân công trách nhiệm và gợi ý thảo luận gắn với thực tiễn của đơn vị. Các ý kiến phát biểu chất lượng, thẳng thắn và có trách nhiệm. Đồng chí cũng chia sẻ thêm về tầm quan trọng của việc nghiên cứu các học thuyết lý luận làm công cụ để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; khẳng định việc nắm vững các quan điểm, chủ trương của Đảng là nhiệm vụ, yêu cầu đối với mỗi đảng viên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác chuyên môn. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề xuất đối với các buổi sinh hoạt chuyên đề sắp tới nên mở rộng hơn thành phần tham gia; hình thức truyền tải và sinh hoạt nên đa dạng hơn; quá trình chuẩn bị nên làm kỹ hơn về nội dung và câu hỏi gợi ý thảo luận; gắn kết sinh hoạt chuyên môn của đơn vị với sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ; đề nghị Chi bộ Vụ ra nghị quyết về nội dung sinh hoạt chuyên đề này.
          Kết luận buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Bí thư Chi bộ, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - hành chính khẳng định buổi sinh hoạt chuyên đề có ý nghĩa nâng cao nhận thức của mỗi đảng viên, đánh giá cao tinh thần đóng góp của các đảng viên trong Chi bộ Vụ Pháp luật hình sự - hành chính. Qua buổi sinh hoạt chuyên đề, Chi bộ cũng rút ra được những kinh nghiệm, giải pháp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi Bộ Vụ đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ nghĩa Mác-Lênin (ví dụ như: cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc về nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ nghĩa Mác-Lênin; đổi mới nội dung, phương thức nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyên truyền về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và sử dụng internet, mạng xã hội; đề cao trách nhiệm của Chi bộ, Chi uỷ, người đứng đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu thù địch…). Đ/c Bí thư cũng khẳng định Chi bộ Vụ sẽ sớm ra nghị quyết về nội dung sinh hoạt chuyên đề này để các đảng viên trong Chi bộ thực hiện. Trong thời gian tới, Chi bộ sẽ bám sát các hướng dẫn, chỉ đạo của Đảng uỷ Bộ Tư pháp trong việc quán triệt, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Nghị quyết số 35-NQ/TW gắn với công tác chuyên môn của Vụ, nâng cao hiệu quả bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kiên quyết đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch./.