Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2015

24/09/2015
Ngày 31/8/2015, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 10/2015/TT-BTP quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Thông tư sẽ có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2015. Toàn văn Thông tư số 10/2015/TT-BTP được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp, địa chỉ: http://www.moj.gov.vn/ct/tintuc/Pages/van-ban-chinh-sach-moi.aspx?ItemID=6215.
 

Để kịp thời triển khai việc lập Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2015, ngày 22/9/2015, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 3451/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, Bộ Tư pháp đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động nghiên cứu các quy định của Thông tư và việc sử dụng các mẫu đề cương Báo cáo và biểu mẫu cung cấp thông tin, số liệu kèm theo Báo cáo được ban hành kèm theo Thông tư số 10/2015/TT-BTP nêu trên để khi Thông tư có hiệu lực thì triển khai ngay việc lập Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2015 của Bộ, ngành, địa phương mình và gửi về Bộ Tư pháp đúng thời gian quy định.

Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật