Ban hành các quyết định tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 10/11/2017

Ngày 09/11/2017, Lãnh đạo Bộ Tư pháp đã ký ban hành các Quyết định về việc tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 của 05 Khu vực thi đua ngành Tư pháp.

Tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" năm 2017 24/08/2017

Ngày 22/8/2017, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành 07 Quyết định: Quyết định số 1320/QĐ-BTP, Quyết định số 1321/QĐ-BTP, Quyết định số 1322/QĐ-BTP, Quyết định số 1323/QĐ-BTP, Quyết định số 1324/QĐ-BTP, Quyết định số 1325/QĐ-BTP và Quyết định số 1326/QĐ-BTP về việc tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" cho 763 cá nhân đã có nhiều công lao, đóng góp xây dựng ngành Tư pháp Việt Nam.

Tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" đối với các trường hợp do khối các cơ quan tư pháp địa phương trình khen 23/08/2017

Ngày 22/8/2017, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký các Quyết định số 1321/QĐ-BTP, Quyết định số 1322/QĐ-BTP, Quyết định số 1323/QĐ-BTP, Quyết định số 1324/QĐ-BTP, Quyết định số 1325/QĐ-BTP và Quyết định số 1326/QĐ-BTP tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" cho 799 cá nhân đã có nhiều công lao, đóng góp xây dựng ngành Tư pháp Việt Nam do Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình khen năm 2017.