Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Cơ quan ban hành Trích yếu
2462/BTP-BCĐ 09/07/2020 Công văn Bộ Tư pháp Công văn về việc hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến Sáng mãi truyền thống 75 năm ngành Tư pháp pháp Việt Nam
832/QĐ-BCĐ 13/04/2020 Quyết định Ban Chỉ đạo Đại hội Thi đua yêu nước và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Quyết định về việc thành lập các Tiểu ban giúp việc Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945-28/8/2020)
1139/QĐ-BCĐ 18/05/2020 Quyết định Ban Chỉ đạo Đại hội Thi đua yêu nước và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Quyết định về việc kiện toàn, bổ sung thành viên các Tiểu ban thuộc Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945-28/8/2020)
1380/QĐ-BCĐ 10/06/2020 Quyết định Ban Chỉ đạo Đại hội Thi đua yêu nước và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945-28/8/2020)
1385/QĐ-BCĐ.TBND 11/06/2020 Quyết định Ban Chỉ đạo Đại hội Thi đua yêu nước và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Tiểu ban Nội dung thuộc Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945-28/8/2020)
1450/QĐ-BCĐ.TBTC 19/06/2020 Quyết định Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội thi đua yêu nước và kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Tiểu ban Tổ chức thuộc Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945-28/8/2020)
1740/BTP-TĐKT 14/05/2020 Công văn Bộ Tư pháp Hướng dẫn bình xét, công nhận, đề nghị công nhận điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 đối với tập thể Sở Tư pháp
2027/BTP-TĐKT 04/06/2020 Công văn Bộ Tư pháp Hướng dẫn xét khen thưởng thành tích 5 năm thực hiện các phong trào thi đua của ngành Tư pháp và công tác pháp chế
1968 /BTP-TĐKT 01/06/2020 Công văn Bộ Tư pháp Tiếp tục thực hiện Quyết định số 2926/QĐ-BTP ngày 22/11/2019 và gửi báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua, công tác khen thưởng giai đoạn 2016-2020
1990 /BTP-TĐKT 02/06/2020 Công văn Bộ Tư pháp Về việc xây dựng bài viết về gương điển hình tiên tiến của đơn vị để phục vụ công tác in sách; gửi hình ảnh, tư liệu hoạt động của đơn vị phục vụ làm phim tư liệu tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V và kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành Tư pháp