Tin tức khác

Vụ Kế hoạch - tài chính triển khai công tác năm 2016

Chiều nay – 26/01, Thứ trưởng Đinh Trung Tụng đã dự và chỉ đạo Hội nghị triển khai công tác năm 2016 của Vụ Kế hoạch – tài chính. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan thuộc Bộ; tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức của Vụ Kế hoạch – tài chính.

Hội nghị nhằm tổng kết công tác năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2016, trong đó tập trung đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân dựa trên cơ sở đó đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho công tác năm 2016.
Hoàn thành tốt công tác quản lý ngân sách – tài sản
Báo cáo công tác năm 2015, ông Nguyễn Đình Tạp, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – tài chính cho biết, năm 2015 dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, trên cơ sở bám sát Chương trình hành động của Ngành Tư pháp, các mặt công tác của Vụ như: Xây dựng đề án, văn bản; quản lý ngân sách – tài sản; đầu tư xây dựng cơ bản; thống kê; kế hoạch… đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Vụ đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ về công tác quản lý ngân sách như: xây dựng phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2015; tổ chức điều hành, hướng dẫn thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước theo chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tài chính; hướng dẫn, thẩm định, tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính, giao dự toán và thông báo cho các đơn vị dự toán; theo dõi, kiểm tra, tổng hợp các khoản viện trợ trong năm 2014 gửi Bộ Tài chính để làm thủ tục hoàn tạm ứng; thẩm định hồ sơ về bồi thường nhà nước và hồ sơ bảo đảm tài chính…
Về công tác quản lý tài sản, Vụ đã thẩm định, trình cấp có thẩm quyền quyết định việc mua sắm, thuê, thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý tài sản nhà nước của các đơn vị dự toán theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ; Thẩm định trình Bộ phê duyệt các dự án mua sắm tài sản, đề cương và dự toán chi tiết các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn ngân sách nhà nước; thực hiện rà soát, chuẩn hóa dữ liệu về nhà, đất thuộc trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô và các tài sản khác có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp quản lý trong cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước…
Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào công tác thống kê
Cho biết về tình hình triển khai chế độ báo cáo thống kê theo Thông tư số 20/2013/TT-BTP, bà Lê Hải Yến Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính cho biết, đây là năm thứ 2 triển khai Thông tư này và cơ bản công tác báo cáo thông kê của Ngành đã có chuyển biến đáng kể như: Việc chấp hành quy định thời hạn gửi báo cáo đi vào nề nếp; báo cáo thống kê đúng thể thức, thẩm quyền; số lượng báo cáo thống kê được lập tương đối đầy đủ; chất lượng có tiến bộ hơn. Tuy nhiên, qua thời gian thực hiện, hoạt động thống kê Ngành Tư pháp đã bộc lộ những hạn chế nhất định cần thay thế bằng văn bản mới. Bà cho biết thêm về quan điểm xây dựng dự thảo Thông tư thay thế, đồng thời nêu một số nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư, trong đó có: đa dạng hóa các hình thức báo cáo thông kê theo hướng tăng cường ứng dụng tối đa công nghệ thông tin vào hoạt động báo cáo thống kê của Ngành; bổ sung quy định về trách nhiệm phân tích, dự báo, quản lý thông tin thống kê và ứng dụng công nghệ thông tin thống kê của Bộ Tư pháp nhằm phù hợp với Luật Thống kê năm 2015.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã trao đổi, thảo luận nhiều vấn đề liên quan về đề án, quản lý ngân sách, quản lý tài sản… Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính Nguyễn Đình Tạp đã ghi nhận các ý kiến, giải đáp thắc mắc và mong các đơn vị tiếp tục phối hợp với Vụ để hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2016.
Ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Vụ trong năm 2015, Thứ trưởng Đinh Trung Tụng khẳng định, công tác của Vụ trong năm qua có nhiều chuyển biến, đóng góp tích cực cho thành tích chung của Bộ, ngành. Điểm lại những kết quả nổi bật, Thứ trưởng cũng chỉ ra một số điểm còn tồn tại, hạn chế, đồng thời đề nghị: Trong điều kiện cân đối ngân sách còn khó khăn, kinh phí cấp cho Bộ còn hạn chế, Vụ cần tích cực chủ động trong việc lập và điều hành dự toán ngân sách, bám sát sự chỉ đạo của Bộ, ngành, hướng dẫn của Bộ Tài chính, bảo đảm kinh phí thực hiện những nhiệm vụ thường xuyên, đồng thời có thứ tự ưu tiên, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm hoặc đột xuất; chú ý những kết luận của Kiểm toán nhà nước trong năm qua để khắc phục và không lập lại những tồn tại đã được Kiểm toán nêu ra; kịp thời hướng dẫn các đơn vị, chủ đầu tư trong triển khai thực hiện Luật đầu tư công, có biện pháp xử lý dứt điểm những dự án chậm quyết toán; tiếp tục đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị 01/CT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về tăng cường công tác xây dựng kế hoạch trong ngành Tư pháp. Để đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thống kê, Thứ trưởng cũng đề nghị các đơn vị cần coi trọng công tác thống kê, tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác báo cáo thống kê và tiếp tục triển khai xây dựng Thông tư thay thế Thông tư số 20/2013/TT-BTP…