Tin tức khác

Hội nghị triển khai công tác kế hoạch - tài chính của Bộ Tư pháp năm 2012

Thực hiện Kế hoạch số 68/KH-BTP ngày 06 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, ngày 14 tháng 02 năm 2012, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác kế hoạch – tài chính năm 2012 và tổng kết 02 năm thực hiện Quyết định số 01/QĐ-BTP ngày 05/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án đổi mới công tác thống kê của ngành Tư pháp (Quyết định số 01/QĐ-BTP).

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch -Đầu tư; đại diện Bộ Tài chính; đại diện lãnh đạo Cục THADS thành phố Hà Nội; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ; lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức Vụ Kế hoạch – Tài chính. Thứ trưởng Hoàng Thế Liên và đồng chí Nguyễn Đình Tạp, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tư pháp đồng chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe và thảo luận về Báo cáo kết quả công tác kế hoạch – tài chính năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2012; Báo cáo tổng kết 02 năm triển khai Đề án Đổi mới công tác thống kê của Ngành Tư pháp và 01 năm thực hiện Thông tư số 08/2011/TT-BTP hướng dẫn một số nội dung về công tác thống kê của Ngành Tư pháp; Báo cáo về kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2012; Dự thảo Công văn của Bộ Tư pháp hướng dẫn điều hành ngân sách nhà nước năm 2012...

 

Các báo cáo do Lãnh đạo Vụ Kế hoạch – Tài chính trình bày cũng như kết quả thảo luận tại Hội nghị cho thấy, công tác kế hoạch, tài chính, thống kê trong  năm 2011 của Bộ đã đạt được nhiều kết quả tích cực rất đáng ghi nhận. Công tác quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản đã bám sát và phục vụ tích cực nhiệm vụ chính trị của Bộ, Ngành; từng bước khắc phục tình trạng thiếu sự gắn kết giữa kế hoạch về tài chính với kế hoạch công tác chuyên môn. Những kết quả tích cực ấy thể hiện ở một số điểm nổi bật như: Đã chủ trì xây dựng hoặc tham gia xây dựng được 17 Thông tư và quyết định của Bộ trưởng, góp phần hoàn thiện thể chế trong công tác quản lý kế hoạch, tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản, thống kê; công tác điều hành ngân sách không để xảy ra vi phạm pháp luật và linh hoạt hơn nên đã phục vụ tốt hơn nhiệm vụ chính trị của Bộ, Ngành, nhất là phục vụ những nhiệm vụ đột xuất; hoạt động quản lý công tác thống kê của Bộ, Ngành có nhiều chuyển biến rõ rệt, đặc biệt là việc từng bước hoàn thiện thể chế về công tác thống kê, đưa công tác thống kê của Bộ, Ngành từng bước đi vào nền nếp, mở đường cho việc đổi mới công tác thống kê của Bộ, Ngành...

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kế hoạch, tài chính, thống kê cũng còn một số tồn tại, hạn chế như: trong quản lý ngân sách, việc triển khai kinh phí của các Đề án lớn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt còn chậm; công tác quản lý nguồn việc trợ ODA chưa chặt chẽ, thiếu sự phối hợp giữa các đơn vị chức năng; một số chế độ tài chính trong thi hành án dân sự chậm được sửa đổi như: kinh phí chi đặc thù trong thi hành án dân sự, kinh phí tổ quản lý thanh lý tài sản trong vụ việc phá sản. Trong công tác quản lý tài sản, việc tổng hợp hồ sơ, phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ còn chậm so với mục tiêu đề ra. Trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, công tác kiểm tra các dự án đầu tư, kiểm tra chất lượng công trình xây dựng còn hạn chế; một số dự án lập báo cáo quyết toán còn chậm. Trong công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch Ngành, tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ còn chậm so với yêu cầu đề ra; giữa công tác kế hoạch và công tác thống kê còn chưa có sự gắn kết chặt chẽ... Những tồn tại, hạn chế nói trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó đáng kể là nguyên nhân từ thể chế (nhất là trong lĩnh vực quản lý quy hoạch, kế hoạch); một số đơn vị thuộc Bộ chưa thực sự quan tâm đến công tác kế hoạch và thống kê; sự chủ động và phối hợp của các đơn vị thuộc Bộ với Vụ Kế hoạch – Tài chính trong nhiều trường hợp chưa thực sự kịp thời và chặt chẽ...

 

 Về kết quả 02 năm triển khai Đề án Đổi mới công tác thống kê của ngành Tư pháp và 01 năm thực hiện Thông tư số 08/2011/TT-BTP hướng dẫn một số nội dung về công tác thống kê của Ngành Tư pháp, Báo cáo tổng kết và các ý kiến phát biểu tại Hội nghị đều thống nhất nhận định: việc Bộ xây dựng Đề án  Đổi mới công tác thống kê của ngành Tư pháp là hết sức cần thiết, đã tạo cơ sở cho các hoạt động nhằm đổi mới công tác thống kê của Ngành. Sau 02 năm triển khai Đề án, đến nay 10/12 nhiệm vụ đã được hoàn thành. Thông qua việc triển khai các giải pháp, nhiệm vụ của Đề án, công tác thống kê của Ngành đã từng bước đổi mới và có chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Tuy nhiên cũng còn một số tồn tại hạn chế như: một số nhiệm vụ mà Đề án đặt ra chưa hoàn thành đúng tiến độ, nhất là việc xây dựng Thông tư hướng dẫn công tác thống kê trong lĩnh vực thi hành án dân sự; các hoạt động nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thống kê của Ngành còn chậm; việc thực hiện các chế độ báo cáo thống kê trong Ngành Tư pháp tuy có chuyển biến nhưng chưa hoàn toàn nền nếp...   

 

Các đại biểu tham dự đã phát biểu tỏ ý đồng tình cao với các nhận định, đánh giá nêu trong các báo cáo trình bày tại Hội nghị; đồng thời nêu ra một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện ngân sách năm 2011 và thực hiện Thông tư số 08/2011/TT-BTP hướng dẫn một số nội dung về công tác thống kê của Ngành Tư pháp, đồng thời kiến nghị một số nội dung nhằm tháo gỡ khó khăn trong điều hành ngân sách năm 2012, bảo đảm tính hiệu quả, đúng pháp luật, công bằng và minh bạch. Thay mặt Ban Tổ chức Hội nghị, đồng thời với tư cách là thủ trưởng đơn vị tham mưu, giúp Bộ trưởng trong quản lý công tác kế hoạch – tài chính của Bộ, đồng chí Nguyễn Đình Tạp, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính đã lần lượt giải đáp những ý kiến mà các đại biểu nêu ra; đồng thời tiếp thu các ý kiến tham gia của các đại biểu.

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Hoàng Thế Liên đánh giá cao và ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác kế hoạch - tài chính năm 2011 của Bộ; trong đó phải kể đến sự nỗ lực cố gắng của tập thể lãnh đạo, công chức của Vụ Kế hoạch – Tài chính, nhất là trong công tác tham mưu điều hành ngân sách, công tác xây dựng thể chế về thống kê, công tác tham mưu với Chính phủ trong việc xây dựng Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2012... Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác kế hoạch, tài chính, thống kê, Thứ trưởng thường trực yêu cầu Vụ Kế hoạch – Tài chính tiếp thu các ý kiến góp ý, kiến nghị của các đại biểu, đặc biệt là trong công tác tham mưu điều hành ngân sách và quản lý nguồn vốn ODA của Bộ; bảo đảm để công tác tài chính phục vụ tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị của Bộ, Ngành; công tác kế hoạch, thống kê thực sự là những công cụ hữu hiệu giúp lãnh đạo Bộ, Ngành trong công tác chỉ đạo, điều hành./.