Tin tức khác

Hội nghị triển khai công tác kế hoạch – tài chính năm 2013

Chiều 21/02, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác kế hoạch – tài chính năm 2013. Tham dự Hội nghị có đại diện Tổng cục Thống kê, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch đầu tư và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ. Bộ trưởng Hà Hùng Cường, Thứ trưởng Hoàng Thế Liên, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chính, Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền, Thứ trưởng Phạm Quý Tỵ đã tới dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe và thảo luận về Báo cáo tổng kết công tác năm 2012 và phương hướng công tác kế hoạch – tài chính năm 2013; Dự thảo văn bản hướng dẫn thực hiện ngân sách nhà nước năm 2013; Báo cáo chuyên đề sơ kết 02 năm thực hiện Thông tư số 08/2011/TT-BTP hướng dẫn một số nội dung về công tác thống kê của ngành Tư pháp (Thông tư số 08).

Năm 2012, bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động phức tạp và khó khăn đã đặt ra những thách thức lớn trong lựa chọn chính sách và điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đất nước nói chung, của ngành Tư pháp nói riêng. Tuy nhiên, công tác kế hoạch – tài chính của Bộ Tư pháp vẫn đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trên các mặt công tác, góp phần vào thành tích của Bộ, ngành và sự phát triển chung của đất nước.

 

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu cơ bản đồng tình với các báo cáo và cùng chung nhận định: Trong năm 2012, công tác kế hoạch – tài chính của Bộ đã ngày càng đi vào nề nếp và đạt được nhiều kết quả tích cực. Một số ý kiến đã nêu lên các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện ngân sách năm 2012 và thực hiện Thông tư số 08 như kinh phí cho việc thẩm định Nghị định và xây dựng pháp luật còn thấp so với nhu cầu thực tế, các tiêu chí và chỉ tiêu thống kê cần được đơn giản hóa; công tác kế hoạch và thống kê còn thiếu sự liên kết với nhau... Bên cạnh đó, nhiều đại biểu đã đưa ra các kiến nghị một số nội dung nhằm tháo gỡ khó khăn trong điều hành ngân sách năm 2013, bảo đảm tính hiệu quả, đúng pháp luật, công bằng và minh bạch.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Hoàng Thế Liên đánh giá cao những kết quả của công tác kế hoạch - tài chính trong năm 2012, đặc biệt là việc chuyển từ điều hành theo cơ chế kế toán sang điều hành theo cơ chế tài chính đã tạo ra những bước chuyển căn bản trong công tác này. Thứ trưởng đề nghị, trong năm 2013, công tác kế hoạch - tài chính cần tiếp tục chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa; Cần chú ý tới việc gắn kết cả ba nhân tố tài chính, kế hoạch và thống kê để phục vụ hoạch định kế hoạch, chính sách của Bộ, ngành; Cơ chế tài chính phải mềm dẻo hơn để phù hợp với đặc thù công việc của Bộ, ngành; Cần có cơ chế hiệu quả để kiểm soát các nguồn viện trợ nước ngoài; Siết chặt hơn nữa kỷ luật tài chính để đảm bảo chi tiêu tiết kiệm, hiệu quả.

 

Bộ trưởng Hà Hùng Cường đánh giá: trong năm 2012 công tác kế hoạch – tài chính bám sát Nghị quyết của Chính phủ và nhiệm vụ chính trị của ngành, tiếp tục gặt hái được những kết quả đáng ghi nhận, nổi bật là công tác xây dựng thể chế với gần 30 văn bản được soạn thảo và ban hành. Công tác bảo đảm ngân sách cho hoạt động thường xuyên, đột xuất của Bộ, ngành được thực hiện khá linh hoạt; Công tác phân cấp quản lý tài chính được đẩy mạnh; Công tác đầu tư xây dựng cơ bản có chuyển biến mới; Công tác kế hoạch thống kê dần đi vào nề nếp, các số liệu thống kê đã bước đầu phục vụ cho hoạt động chỉ đạo điều hành Bộ, ngành; Tính minh bạch trong công tác tài chính cũng được nâng lên rõ rệt…

Bộ trưởng nhấn mạnh: Những kết quả này đã đóng góp quan trọng vào thành quả chung của Bộ, ngành, tiếp tục tạo ra được chuyển biến mạnh mẽ theo hướng tham mưu quản lý vĩ mô trong quản lý kế hoạch tài chính của ngành. Thay mặt lãnh đạo Bộ, Bộ trưởng ghi nhận những thành tích và biểu dương sự nỗ lực và cố gắng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác kế hoạch – tài chính trong năm 2012.

 

Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng chỉ rõ: so với yêu cầu nhiệm vụ được giao, công tác kế hoạch – tài chính vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Cụ thể: Chưa xây dựng được Quy chế về công tác xây dựng kế hoạch ngành, một số kế hoạch chủ yếu của Bộ, ngành khi được trình chưa đảm bảo được tính khả thi, chất lượng chưa cao; Việc điều hành ngân sách có việc còn máy móc; Công tác quản lý nhà nước của Vụ Kế hoạch – tài chính chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra; Công tác đầu tư xây dựng cơ bản, công tác thống kê còn nhiều tồn tại; Công tác phối hợp giữa Vụ Kế hoạch tài chính, Văn phòng Bộ và các đơn vị tổng hợp có lúc còn chưa kịp thời và thiếu thống nhất.

Đồng tình với các nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong báo cáo tổng kết, Bộ trưởng đề nghị trong năm 2013, công tác kế hoạch – tài chính cần tập trung vào một số điểm sau: Quản lý ngân sách và tài sản phải đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ; Khẩn trương ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Bộ Tư pháp; Tập trung hơn nữa cho công tác kế hoạch, thống kê, đặc biệt chú trọng xây dựng các chỉ tiêu thống kê phù hợp; Các đơn vị thuộc Bộ cần nhận thức đầy đủ hơn vai trò của công tác kế hoạch tài chính để cùng với Vụ Kế hoạch – tài chính tạo ra những chuyển biến tốt, đưa công tác này ngày càng đi vào nề nếp trong năm 2013 và những năm tiếp theo.