Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng Việt Nam, Bộ Tư pháp thực hiện công khai thông tin đầu mối tiếp nhận thông báo sự cố an toàn thông tin mạng:
- Đầu mối tiếp nhận:  Bộ phận Thường trực Đội ứng cứu sự cố  an toàn thông tin mạng Bộ Tư pháp
- Địa chỉ: 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội
- Thư điện tử: ungcuusuco@moj.gov.vn.
- Điện thoại liên hệ: 024.62739717