Sở Tư pháp tỉnh Long An

Họ và tên Lee Jong Minh
Giới tính Nam
Sinh ngày 19/10/2011
CMND
Cấp Ngày
Cấp tại
Nơi sinh Bệnh viện Từ Dũ, thành phố Hồ Chí Minh
Dân tộc
Quốc tịch Việt Nam
Nghề nghiệp Còn nhỏ
Nơi thường trú 37B/KA aaos Vàm Kinh, xã Bình An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An
Ngày thông báo

12/12/2016
(Đã hết hạn thông báo)

Người xin thôi quốc tịch Việt Nam