Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh

Họ và tên Trương Lập Tân
Giới tính Nam
Sinh ngày 05/06/1997
CMND 025726809
Cấp Ngày 24/12/2012
Cấp tại Công an TP. Hồ Chí Minh
Nơi sinh Sài Gòn
Dân tộc Kinh
Quốc tịch Việt Nam
Nghề nghiệp
Nơi thường trú Con chưa thành niên xin thôi quốc tịch Việt Nam cùng người mẹ
Ngày thông báo

15/05/2014
(Đã hết hạn thông báo)

Người xin thôi quốc tịch Việt Nam