Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh

Họ và tên Ngô Thanh Nhã
Giới tính Nữ
Sinh ngày 24/09/1965
CMND 022160158
Cấp Ngày 25/06/2007
Cấp tại Công an TP. Hồ Chí Minh
Nơi sinh Sài Gòn
Dân tộc Kinh
Quốc tịch Việt Nam
Nghề nghiệp
Nơi thường trú
Ngày thông báo

15/05/2014
(Đã hết hạn thông báo)

Người xin thôi quốc tịch Việt Nam