Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An

Họ và tên Lê Thị Hồng Na
Giới tính Nữ
Sinh ngày 29/07/2006
CMND
Cấp Ngày
Cấp tại
Nơi sinh Trung tâm y tế Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Dân tộc Kinh
Quốc tịch Việt Nam
Nghề nghiệp Còn nhỏ
Nơi thường trú Phường Cửa Nam, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Ngày thông báo

24/10/2019

Người xin thôi quốc tịch Việt Nam