Kinh doanh đặt cược là hoạt động kinh doanh có điều kiện

06/02/2017
Đây là một trong những nguyên tắc kinh doanh đặt cược được quy định tại Nghị định số 06/2017/NĐ-CP về đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế mà Chính phủ mới ban hành.
Nghị định này quy định về việc kinh doanh, quản lý hoạt động kinh doanh và xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó và thí điểm đặt cược bóng đá quốc tế trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kinh doanh đặt cược là hoạt động kinh doanh có điều kiện, không khuyến khích phát triển, chịu sự kiểm soát chặt chẽ của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để đảm bảo tuân thủ đúng quy định tại Nghị định này và quy định của pháp luật có liên quan.
Nguyên tắc kinh doanh đặt cược
Đặt cược là hoạt động kinh doanh có điều kiện, không khuyến khích phát triển, chịu sự quản lý chặt chẽ của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để đảm bảo tuân thủ đúng quy định tại Nghị định này và quy định của pháp luật khác có liên quan.
Chỉ những doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược theo theo quy định tại Nghị định này và doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 79 Nghị định này mới được kinh doanh đặt cược.
Việc kinh doanh đặt cược phải bảo đảm minh bạch, khách quan, trung thực, bảo về quyền và lợi ích của các bên tham gia.
Đồng tiền được sử dụng để mua vé đặt cược, trả thưởng trong kinh doanh đặt cược là Việt Nam đồng.
Hành vi bị nghiêm cấm trong kinh doanh đặt cược
Nghị định quy định rõ các hành vi bị nghiêm cấm trong kinh doanh đặt cược gồm: Kinh doanh đặt cược khi chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược; kinh doanh đặt cược không đúng với nội dung được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép kinh doanh theo quy định của pháp luật; tham gia dàn xếp hoặc thỏa thuận làm sai lệch kết quả sự kiện đặt cược; doanh nghiệp kinh doanh đặt cược cho người chơi vay tiền để tham gia đặt cược.
Ngoài ra, các hành vi khác bị nghiêm cấm trong kinh doanh đặt cược: Lợi dụng hoạt động kinh doanh đặt cược để tổ chức hoạt động đặt cược trái với quy định tại Nghị định này; cung cấp thông tin về tỷ lệ cược do doanh nghiệp kinh doanh đặt cược xây dựng mà không được doanh nghiệp đồng ý hoặc ủy quyền; lợi dụng hoạt động kinh doanh đặt cược để thực hiện các hình thức rửa tiền; lợi dụng hình thức khuyến mại mang tính may rủi, giải trí để kinh doanh đặt cược trái phép với mục tiêu kiếm lợi nhuận thông qua việc thu tiền của khách hàng; gây mất trật tự công cộng tại trường đua, địa điểm bán vé đặt cược.
Người chơi
Người chơi phải đủ 21 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.
Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định các đối tượng không được phép tham gia đặt cược như: cán bộ quản lý, điều hành, nhân viên và bố, mẹ, vợ, chồng, con ruột của cán bộ quản lý, điều hành doanh nghiệp kinh doanh đặt cược tham gia đặt cược của chính doanh nghiệp mình tổ chức; Các thành viên Hội đồng giám sát cuộc đua và bố, mẹ, vợ, chồng, con ruột của thành viên Hội đồng giám sát cuộc đua tham gia đặt cược các cuộc đua ngựa, đua chó mà mình thực hiện nghĩa vụ giám sát…
Giới hạn mức tham gia đặt cược
Mức đặt cược tối thiểu cho một lần đặt cược là 10.000 đồng (Mười ngàn đồng).
Mức đặt cược tối đa cho mỗi người chơi cho một ngày trong từng sản phẩm đặt cược tại một doanh nghiệp kinh doanh đặt cược là 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).
Phương thức trả thưởng
Phương thức trả thưởng đặt cược bao gồm: 1. Phương thức trả thưởng cố định; 2. Phương thức trả thưởng biến đổi theo doanh thu; 3. Kết hợp cả hai phương thức trả thưởng trên.
Tỷ lệ trả thưởng
Đối với phương thức trả thưởng cố định: Tỷ lệ trả thưởng phụ thuộc vào tỷ lệ cược và duy trì tỷ lệ trả thưởng kế hoạch ở mức tối thiểu là 65% trên doanh thu bán vé đối với từng loại hình sản phẩm đặt cược.
Đối với phương thức trả thưởng biến đổi theo doanh thu: Tỷ lệ trả thưởng kế hoạch do doanh nghiệp xây dựng ở mức tối thiểu là 65% trên doanh thu bán vé đối với từng loại hình sản phẩm đặt cược.
H.V.A