Sở Tư pháp Đắk Lắk tổ chức sơ kết công tác tư pháp 9 tháng đầu năm 2018

08/10/2018
Sở Tư pháp Đắk Lắk tổ chức sơ kết công tác tư pháp 9 tháng đầu năm 2018
Vừa qua, Sở Tư pháp Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác tư pháp 9 tháng đầu năm 2018. Đồng chí Nguyễn Minh Thuận - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì hội nghị.
Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, trong 9 tháng đầu năm 2018, ngành Tư pháp Đắk Lắk đã thực hiện bảo đảm chất lượng, tiến độ các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra từ đầu năm và hoàn thành bảo đảm chất lượng, tiến độ các nhiệm vụ phát sinh. Một số mặt công tác có kết quả nổi bật như: chất lượng công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, hoàn thiện thể chế ngày càng nâng lên rõ rệt, đặc biệt đã thực hiện tốt Kế hoạch hệ thống hóa kỳ 2 văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh; công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi đã chú trọng lựa chọn lĩnh vực được dư luận xã hội quan tâm để tiến hành theo dõi, đánh giá, hiện đã hoàn thành việc kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong tổ chức thực hiện pháp luật về đấu giá tài sản đối với tài sản có nguồn từ ngân sách nhà nước và xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực thuế; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chú trọng tuyên truyền các văn bản pháp luật thiết thực với đời sống người dân, đặc biệt đã tạo được điểm nhấn quan trọng bằng việc tham mưu tổ chức hội thi “Hòa giải viên giỏi” năm 2018; công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ngày càng được hiện đại hóa và đã triển khai áp dụng thống nhất phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch dùng chung từ ngày 01/6/2018; việc cấp Phiếu Lý lịch tư pháp được thực hiện kịp thời, đúng quy định; việc xã hội hóa hoạt động công chứng, thừa phát lại tiếp tục được đẩy mạnh; công tác trợ giúp pháp lý chú trọng vào việc tham gia tố tụng, truyền thông, qua đó kịp thời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các đối tượng thụ hưởng chính sách trợ giúp pháp lý… Các lĩnh vực công tác tư pháp khác cũng được triển khai toàn diện, đồng bộ và đạt hiệu quả cao, góp phần thiết thực vào thành tựu chung về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của cả tỉnh.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác tư pháp trong 9 tháng đầu năm 2018 vẫn còn một số hạn chế như: việc triển khai một số nhiệm vụ công tác tư pháp còn chậm so với kế hoạch; hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật chưa cao; một số địa phương còn lúng túng trong việc trong việc triển khai áp dụng phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch dùng chung…
Hội nghị cũng dành phần lớn thời gian để lãnh đạo các Phòng Tư pháp phản ánh, kiến nghị những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các nhiệm vụ công tác tư pháp tại cơ sở và đại diện các phòng, đơn vị chuyên môn thuộc Sở đã giải đáp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để giúp các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt hơn nữa công tác tư pháp trong thời gian tới. 
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Thuận - Giám đốc Sở đã ghi nhận những nỗ lực mà toàn Ngành đã đạt được trong thời gian qua và yêu cầu toàn Ngành khắc phục khó khăn, triển khai hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác của cả năm 2018, trọng tâm là thực hiện hoàn thành kế hoạch hệ thống hóa định kỳ văn bản QPPL của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh; tham mưu  UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 95/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013 của HĐND tỉnh về trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013 - 2020 và ban hành Quyết định ban hành biểu mẫu và quy định quản lý, sử dụng biểu mẫu trong xử lý vi phạm hành chính; tổ chức thành công hội thi “Hòa giải viên giỏi” năm 2018 ở cấp tỉnh và các hoạt động hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11” năm 2018; tiếp tục triển khai thực hiện tốt phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch và đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động bổ trợ tư pháp.
               Nguyễn Thị Thắm – Văn phòng Sở Tư pháp Đắk Lắk