Bình Định: Triển khai Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp

10/07/2018
Bình Định: Triển khai Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp
Sáng ngày 06/7/2018, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Bình Định, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Châu Thị Hương Lan chủ trì hội nghị.

Ngày 28/2/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 250/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả giám định tư pháp. Đề án được ban hành nhằm mục tiêu tiếp tục đổi mới, tạo chuyển biến căn bản, đột phá về chất lượng, hiệu quả hoạt động giám định tư pháp, góp phần nâng cao chất lượng của hoạt động tố tụng trong thời gian tới, đồng thời thúc đẩy xã hội hóa hoạt động giám định tư pháp. Đề án xác định 7 mục tiêu cụ thể, đề ra 3 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trong tâm là: Tiếp tục hoàn thiện chế định giám định tư pháp; hoàn thiện tổ chức giám định tư pháp, nâng cao chất lượng người  giám định tư pháp; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ giám định; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giám định tư pháp.
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung tham luận, thảo luận về phương hướng, giải pháp nhằm bảo đảm tiếp tục thực hiện hiệu quả hoạt động giám định pháp y. Cụ thể về việc ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện việc trưng cầu, đánh giá, sử dụng kết luận giám định tư pháp trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử; quy định thời hạn giám định ở các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, xây dựng, văn hóa, TN-MT...; vấn đề đào tạo nguồn nhân lực, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, xã hội hóa giám định tư pháp; cơ chế phối hợp giữa cơ quan trưng cầu và các cơ quan, tổ chức được trưng cầu giám định tư pháp...
 
                   B.H