Thí điểm hỗ trợ yêu cầu thi hành án

06/02/2017
Thí điểm hỗ trợ yêu cầu thi hành án
Được áp dụng thí điểm tại Cục Thi hành án dân sự (THADS) và Chi cục THADS trên địa bàn 12 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Sơn La, Bắc Giang, Nam Định, Thanh Hóa, Đồng Nai, An Giang, Kiên Giang từ ngày 15/7/2016, mô hình hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án đã cho những kết quả bước đầu.

Để triển khai, Tổng cục THADS cho biết:  100% cơ quan THADS thực hiện thí điểm đã có giao diện, phần mềm hỗ trợ yêu cầu thi hành án trực tuyến trên Trang thông tin điện tử của Cục THADS; đã phân công công chức phụ trách và phối hợp với Cục Công nghệ thông tin Bộ Tư pháp thực hiện cấp và sử dụng địa chỉ email tiếp nhận hỗ trợ trực tuyến.
Các Cục THADS thực hiện thí điểm đã có nhiều biện pháp triển khai hoạt động tuyên truyền về nội dung trên thông qua Trang thông tin điện tử của đơn vị, hoạt động tiếp công dân và niêm yết công khai quy trình thực hiện thí điểm tại bộ phận một cửa. Bên cạnh đó, nhiều đơn vị đã đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền thông qua các hình thức khác như: đăng tải Thông báo về việc thực hiện thí điểm hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án và cơ chế một cửa trên các phương tiện thông tin đại chúng địa phương (Cục THADS tỉnh Sơn La); gửi Thông báo tới các tổ chức tín dụng, ngân hàng (Cục THADS thành phố Hà Nội, Cục THADS thành phố Đà Nẵng, thành phố Hải Phòng); tuyên truyền nội dung thí điểm thông qua hệ thống loa phát thanh xã, phường, thị trấn (Cục THADS tỉnh Bắc Giang)...
Những việc làm trên một mặt bảo đảm thông tin kịp thời tới tổ chức, cá nhân về dịch vụ của cơ quan THADS, mặt khác thể hiện sự quan tâm và ý thức của các cơ quan THADS đối với yêu cầu cải cách, nâng cao chất lượng dịch vụ của hệ thống THADS cung cấp cho người dân.
Hiện nay 12/12 Cục THADS thực hiện thí điểm đã phân công Văn phòng Cục phụ trách bộ phận thực hiện cơ chế một cửa và hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án tại đơn vị (tổng số 24 công chức). Tại các Chi cục THADS, do số lượng biên chế hiện có khó bảo đảm thành lập bộ phận riêng, vì vậy chỉ thực hiện giao nhiệm vụ cho 01 công chức của đơn vị kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa.
Mặc dù số lượt hỗ trợ không nhiều có thể do cả nguyên nhân chủ quan (cơ quan THADS chưa có biện pháp tuyên truyền, phổ biến thích hợp) và khách quan (do cá nhân, tổ chức chưa quen với phương thức làm việc trực tuyến), song công tác thí điểm đã bộc lộ lợi ích đáng kể. Tại thành phố Hồ Chí Minh, ngoài thực hiện thí điểm hỗ trợ trực tuyến theo chỉ đạo của Tổng cục THADS, từ 01/6/2016, Cục THADS và Chi cục THADS trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh còn thực hiện hướng dẫn thủ tục thi hành án, tiếp nhận phản ánh những thắc mắc của đương sự, khiếu nại… thông qua hình thức trực tuyến với hơn 160 lượt hỗ trợ.
Qua kiểm tra tại 06 Cục THADS và 7 Chi cục THADS thí điểm, 100% các đơn vị được kiểm tra bố trí công chức thường xuyên mở hòm thư điện tử nhận hỗ trợ trực tuyến.
Đánh giá của Tổng cục THADS cho thấy, về cơ bản các địa phương đã tổ chức quán triệt, triển khai đến các Chi cục THADS trực thuộc; bố trí cán bộ, cơ sở vật chất cho việc triển khai thực hiện và bước đầu đã giải quyết được một số lượng hồ sơ, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện giao dịch với các cơ quan THADS. Kết quả này bước đầu tạo nên sự chuyển biến về hình ảnh, chất lượng phục vụ của các cơ quan THADS và sự kiểm soát trong nội bộ cơ quan đối với việc giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân. Người dân có phản ứng tích cực đối với việc thí điểm cơ chế một cửa, hỗ trợ trực tuyến yêu cầu THADS.
Nêu rõ những hạn chế, Tổng cục THADS cũng xác định thời gian tới cần  tiếp tục nâng cao nhận thức của người đứng đầu các cơ quan THADS về mục đích, ý nghĩa và sự cần thiết của việc triển khai cơ chế một cửa và hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án, đưa kết quả triển khai thành một tiêu chí trong đánh giá, xếp hạng, bình xét thi đua khen thưởng hàng năm của tập thể và cá nhân người đứng đầu cơ quan THADS.
Bên cạnh đó, thực hiện có hiệu quả các nội dung Quyết định số 1333/QĐ-TCTHADS ngày 26/12/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục THADS ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án và cơ chế một cửa tại các cơ quan THADS. Trong đó, tập trung tổng hợp tình hình thực hiện thí điểm hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án và cơ chế một cửa tại các đơn vị thực hiện thí điểm nhằm hoàn thiện quy định của Tổng cục THADS về hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án và cơ chế một cửa để triển khai trong phạm vi toàn quốc.
Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, chỉ đạo tuyên truyền về cơ chế một cửa, phương thức hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án đến với các tổ chức (nhất là đối với các ngân hàng thương mại) nhằm thông tin rộng rãi đến các tổ chức, cá nhân về những đổi mới cơ chế giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân tại các cơ quan THADS cũng như quan tâm bổ sung kinh phí triển khai thực hiện hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án và cơ chế một cửa tại các Cục THADS, Chi cục THADS.

                                                                                      Ngọc Minh