Ban Cán sự Đảng BTP ban hành Nghị quyết chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác THADS năm 2017

19/04/2017
Ngày 12/4/2017, Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/BCSĐ về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác THADS năm 2017.
Năm 2016 là đầu tiên Hệ thống Thi hành án dân sự (THADS) tổ chức thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 111/2015/QH13 của Quốc hội về công tác tư pháp; trên cơ sở kết quả công tác năm 2016 của toàn Hệ thống cho thấy đây  là năm đầu tiên, toàn Hệ thống đã vượt cả 4 chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng được giao (về việc vượt 8,53%, về tiền vượt 3,74%, số chuyển kỳ sau giảm 14,66% về việc và 19,05% về tiền); công tác quản lý, theo dõi thi hành án hành chính được triển khai thực hiện nghiêm túc, đi vào nề nếp; thể chế hướng dẫn Luật THADS (sửa đổi, bổ sung năm 2014) được hoàn thiện và cơ bản đáp ứng yêu cầu. Công tác tổ chức cán bộ tiếp tục có sự đổi mới; kỷ luật, kỷ cương công vụ được tăng cường; cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục được đẩy mạnh. Tuy nhiên, so với yêu cầu thì công tác THADS vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như: Kết quả THADS chưa thực sự ổn định, số việc, tiền có điều kiện nhưng chưa thi hành xong phải chuyển kỳ sau còn nhiều; Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa có nhiều chuyển biến, còn gây bức xúc, tạo dư luận không tốt; số vụ việc thi hành án có khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài còn nhiều; Các vụ án liên quan đến tín dụng, ngân hàng có số tiền phải thi hành rất lớn nhưng kết quả thi hành chưa cao; Công tác thu hồi tài sản cho nhà nước trong các vụ án tham nhũng, kinh tế tại một số địa phương đạt kết quả thấp; Còn biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực trong thi hành công vụ; số công chức THADS bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự vẫn có xu hướng gia tăng.
Do vậy, để lãnh đạo Hệ thống THADS hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về THADS, hành chính theo Nghị quyết của Quốc hội, Chương trình công tác của Chính phủ, Chương trình trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực THADS, ngày 12/4/2017, Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/BCSĐ về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác THADS năm 2017, theo đó Nghị quyết xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm công tác THADS năm 2017 cần tập trung chỉ đạo như: (1) Quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong Hệ thống THADS; (2) Nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, hành chính; (3) Xây dựng đội ngũ công chức cơ quan THADS ngày càng trong sạch, vững mạnh; (4) Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin. Đồng thời, Ban Cán sự Đảng giao trách nhiệm cho các đồng chí thành viên Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp trong phạm vi chức trách và nhiệm vụ được phân công, căn cứ vào Nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền phụ trách tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác THADS năm 2017. Bên cạnh đó, Ban Cán sự Đảng cũng giao Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan THADS có trách nhiệm tổ chức quán triệt Nghị quyết tới toàn thể cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý; trên cơ sở điều kiện, tình hình thực tế và chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm công tác THADS năm 2017. Đề nghị Đảng ủy các cơ quan trong Hệ thống THADS phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo, động viên đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ, tổ chức Đảng tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác THADS năm 2017. Đề nghị các Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, ban ngành ở Trung ương phối hợp với Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2017 của các cơ quan THADS./.
VĂN PHÒNG TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ