Thái Bình: Huyện Đông Hưng dẫn đầu trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật(10/12/2014)

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Đông Hưng tỉnh Thái Bình có nhiều chuyển biến tích cực, nội dung tuyên truyền bám sát Chỉ thị của Đảng, chương trình PBGDPL; việc củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL, chỉ đạo triển khai kịp thời các văn bản mới được thực hiện nghiêm túc... góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân.