Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2014 của Bộ Tư pháp

Ngày 28  tháng 10 năm 2014 Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 2883/QĐ-BTP về Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2014 của Bộ Tư pháp. Việc tổ chức Ngày pháp luật nhằm nâng cao trách nhiệm toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Bộ trong việc gương mẫu chấp hành Hiến pháp và pháp luật, nâng cao ý thức bảo vệ pháp luật, ý thức công vụ, góp phần tạo chuyển biến mới về hiệu quả xây dựng pháp luật, thực thi pháp luật, đáp ứng yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan Bộ Tư pháp và của ngành Tư pháp.

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật về hợp đồng tín dụng(27/10/2014)

Thực hiện chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh dành cho doanh nghiệp, ngày 25/10/2014, Văn phòng đại diện Câu lạc bộ Pháp chế doanh nghiệp tại TP.Hồ Chí Minh (Văn phòng đại diện) và Cục Công tác phía Nam Bộ Tư pháp đã mở lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho các doanh nghiệp với chuyên đề “Pháp luật hợp đồng tín dụng”.

Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang phối hợp với xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy tổ chức Hội thi Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2014(29/10/2014)

Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 - 2016”, vừa qua, Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang phối hợp với UBND xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2014 nhằm đánh giá việc triển khai văn bản pháp luật trong thời gian qua và tạo điều kiện giao lưu học hỏi giữa các đơn vị tại địa phương.