Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện Đề án đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị(15/04/2015)

Nhằm thực hiện có hiệu quả Quyết định số 452/QĐ-BTP ngày 11/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020”, ngày 08/4/2015, Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 1106/BTP-PBGDPL hướng dẫn thực hiện Đề án  đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị

Long An: hướng dẫn tăng cường thực hiện sinh hoạt “Ngày Pháp luật” định kỳ trên địa bàn tỉnh(17/04/2015)

Nhằm tăng cường tổ chức thực hiện sinh hoạt “Ngày pháp luật” định kỳ theo hướng dẫn số 3535/HĐPH ngày 04/10/2010 của Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương, ngày 14/4/2015 Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành Công văn số 457/HĐPH về việc tăng cường thực hiện sinh hoạt “Ngày Pháp luật” định kỳ trên địa bàn tỉnh.