Bộ Tư pháp hướng dẫn đánh giá 01 năm thực hiện Thông tư số 21/2013/TT-BTP.(27/03/2015)

Để đánh giá đầy đủ những kết quả đạt được, làm rõ những vướng mắc, bất cập nảy sinh từ thực tiễn tổ chức thực hiện Thông tư số 21/2013/TT-BTP, ngày 18/3/2015, Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 812/BTP-PBGDPL gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đánh giá 01 năm thực  hiện Thông tư số 21/2013/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định trình tự, thủ tục công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật; công nhận, cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật và một số biện pháp bảo đảm hoạt động của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật (gọi tắt là Thông tư số 21).