Tài liệu phục vụ đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển (20/08/2014)

Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển trong cán bộ, nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài; tạo sự thống nhất, đồng thuận xã hội đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế biển, đảo và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, ngày 07/7/2014, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương ban hành Công văn số 2988 hướng dẫn tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển.

Thông tư liên tịch số 88/2014/TTLT-BTC-BNNPTNT ngày 04/7/2014 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp thực hiện các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản(13/08/2014)

Ngày 04 tháng 7 năm 2014, Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ký ban hành Thông tư liên tịch số 88/2014/TTLT-BTC-BNNPTNT  hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp thực hiện các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2020 và được áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, cá nhân có quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2020.