Tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển (17/07/2014)

Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển trong cán bộ, nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài; tạo sự thống nhất, đồng thuận xã hội đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế biển, đảo và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, ngày 07/7/2014, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương ban hành Công văn số 2988 hướng dẫn tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển.