Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

Ngày 22 tháng 9  năm 2014 Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 2157 /QĐ-BTP về Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Mục đích tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (gọi là cuộc thi) nhằm phổ biến sâu rộng tinh thần và nội dung Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nhân dân, người lao động và người Việt Nam ở nước ngoài, nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phát triển đất nước vững mạnh, tăng cường khả năng tự vệ, bảo đảm toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

Hội nghị tập huấn văn bản pháp luật mới cho lãnh đạo và chuyên viên Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ TP Đà Nẵng trở vào Nam(07/10/2014)

Trong các ngày từ 29/9 đến 02/10/2014 tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tập huấn một số văn bản pháp luật mới ban hành cho các đồng chí là lãnh đạo và chuyên viên Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ thành phố Đà Nẵng trở vào Nam, đại diện các Phòng Tư pháp cấp huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đồng chí Nguyễn Thị Tố Nga – Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật đến dự và phát biểu ý kiến tại Hội nghị.