Thông tin về việc tìm kiếm, xác minh địa chỉ đương sự ở nước ngoài

Thông tin về việc tìm kiếm, xác minh địa chỉ đương sự ở nước ngoài

Trên cơ sở đề nghị của Tòa án nhân dân tối cao về việc phối hợp, hướng dẫn các tòa án thực hiện việc xác minh địa chỉ của đương sự ở nước ngoài theo thẩm quyền, Bộ Tư pháp đã rà soát các quy định về xác minh địa chỉ của đương sự trong các Hiệp định/Thỏa thuận tương trợ tư pháp về dân sự Việt Nam đã ký kết, đồng thời, trực tiếp trao đổi thông tin với Cơ quan Trung ương một số nước thành viên Công ước La Hay năm 1965 về tống đạt ra nước ngoài giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại, Công ước La Hay năm 1970 về thu thập chứng cứ ở nước ngoài trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại.
Kết quả cho thấy các điều ước quốc tế và pháp luật các nước quy định khác nhau về vấn đề xác minh địa chỉ đương sự. Nhiều quốc gia đặc biệt là các nước thuộc hệ thống pháp luật Common law như Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len, Hoa Kỳ, Ca-na-đa, Ô-xtrây-li-a... các cơ quan nhà nước không hỗ trợ việc tìm kiếm, xác minh địa chỉ của đương sự. Cơ quan nhà nước của các quốc gia khác có thể hỗ trợ việc xác minh địa chỉ theo các cơ chế riêng, cơ chế thu thập chứng cứ hoặc lồng ghép khi thực hiện tống đạt giấy tờ.
Bộ Tư pháp đã tập hợp thông tin của một số quốc gia/lãnh thổ có quy định cụ thể hoặc có phản hồi trong quá trình trao đổi và kèm theo hướng dẫn việc lập, gửi hồ sơ ủy thác tư pháp, nộp, tạm ứng chi phí thực hiện ủy thác tư pháp ra nước ngoài tại Phụ lục đính kèm. Các thông tin, hướng dẫn trong Phụ lục sẽ tiếp tục được bổ sung, cập nhật.
Hiện tại, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trong nước và trên thế giới, ngoài những quốc gia/lãnh thổ đã có thông tin cụ thể trong Phụ lục, trường hợp phát sinh nhu cầu xác minh địa chỉ đương sự ở nước ngoài, Bộ Tư pháp đề nghị các tòa án địa phương chủ động liên hệ với Bộ Tư pháp (Vụ Pháp luật quốc tế) trước khi gửi yêu cầu để được hỗ trợ, hướng dẫn, tránh trường hợp phải trả lại hồ sơ mất thời gian và tốn kém chi phí.
Phòng Tư pháp quốc tế và Tương trợ tư pháp, Vụ Pháp luật quốc tế
​​​