Sổ tay hướng dẫn thực hiện thu thập chứng cứ theo Công ước La Hay năm 1970 về thu thập chứng cứ ở nước ngoài trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại

Sổ tay hướng dẫn thực hiện thu thập chứng cứ theo Công ước La Hay năm 1970 về thu thập chứng cứ ở nước ngoài trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại

Thực hiện nhiệm vụ tại Mục II.1.b Kế hoạch thực hiện Công ước La Hay năm 1970 về thu thập chứng cứ ở nước ngoài trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại của Việt Nam (ban hành kèm theo Quyết định số 924/QĐ-TTg ngày 30/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp đã xây dựng Sổ tay hướng dẫn thực hiện thu thập chứng cứ theo Công ước (Chi tiết xem tại tệp đính kèm).