Một số văn bản pháp luật mới liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Vừa qua, nhiều văn bản pháp luật mới liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được ban hành, chúng tôi lựa chọn giới thiệu đến quý vị và các bạn một số nội dung đáng chú ý sau: 1. Vận chuyển hàng hóa trái phép trên biển bị phạt từ 3 triệu đồng 2. Quy định mới về khấu trừ thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập khẩu 3. Hướng dẫn thủ tục hỗ trợ vốn đầu tư dự án sáng chế bảo vệ môi trường

1,Vận chuyển hàng hóa trái phép trên biển bị phạt từ 3 triệu đồng
MC: Chính phủ vừa ban hành Nghị định 23 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 162/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Trong đó, bổ sung quy định phạt tiền từ 3-5 triệu đồng đối với hành vi vận chuyển, mua bán, trao đổi, sang mạn hàng hóa không có giấy tờ, không đầy đủ giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa hoặc đối với hàng hóa kinh doanh, vận chuyển có điều kiện mà tại thời điểm kiểm tra, không có hoặc không đầy đủ giấy tờ đi liền, kèm theo để chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa đó đối với trường hợp hàng hóa có giá trị dưới 10 triệu đồng.
Phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với hành vi vi phạm: Tàu ngầm, phương tiện đi ngầm của nước ngoài không treo cờ quốc tịch khi hoạt động trong nội thủy, lãnh hải Việt Nam, trừ trường hợp được phép của Chính phủ Việt Nam theo thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và chính phủ của quốc gia mà tàu thuyền đó mang cờ quốc tịch.
Nghị định có hiệu lực từ 1/5/2017.
2, Quy định mới về khấu trừ thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập khẩu
MC: Vừa qua, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 20/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 8 của Thông tư 195/2015/TT-BTC về thuế tiêu thụ đặc biệt đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 130/2016/TT-BTC
Theo đó, có điểm mới đáng chú ý về việc khấu trừ số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp ở khâu nhập khẩu khi xác định số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp bán ra trong nước.
Cụ thể, đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt không được khấu trừ thuế, người nộp thuế được hạch toán vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.
Hiện nay, vấn đề này được quy định như sau: “Trường hợp đặc biệt đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt không được khấu trừ hết do nguyên nhân khách quan bất khả kháng, người nộp thuế được hạch toán vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp”.
Thông tư 20/2017/TT-BTC bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/4/2017.
3, Hướng dẫn thủ tục hỗ trợ vốn đầu tư dự án sáng chế bảo vệ môi trường
MC: Có hiệu lực thi hành từ ngày 27/3/2017, Thông tư 12 năm 2017 do Bộ Tài chính ban hành ngày 10/02/2017, hướng dẫn trình tự, thủ tục hỗ trợ vốn đầu tư thiết bị của các dự án triển khai ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường được nhà nước bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế hoặc Bằng độc quyền giải pháp hữu ích được quy định tại Nghị định số 19 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường.
Theo đó, các dự án triển khai ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường được hỗ trợ với mức 10% tổng vốn đầu tư thiết bị triển khai ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường của dự án theo báo cáo quyết toán của chủ đầu tư được phê duyệt, sau khi đã được kiểm toán bởi một công ty kiểm toán độc lập hoạt động theo pháp luật của Việt Nam.
Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan hỗ trợ vốn. Dự án được hỗ trợ vốn theo hình thức hỗ trợ sau đầu tư 01 lần và không phải hoàn trả lại.
Theo Thông tư, các chủ đầu tư dự án phải gửi hồ sơ đề nghị gồm:
Văn bản đề nghị hỗ trợ vốn, trong đó xác định rõ số vốn đề nghị hỗ trợ; Báo cáo quyết toán Dự án hoàn thành đã được lập, phê duyệt và đã được kiểm toán; Hỗ sơ về kết quả chạy thử, xác nhận của cấp có thẩm quyền xác nhận sự phù hợp của Dự án với Bằng độc quyền sáng chế hoặc Bằng độc quyền giải pháp hữu ích được cấp và Dự án đủ điều kiện vận hành bình thường.
Trong 07 ngày làm việc, tính từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hỗ trợ vốn, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam thực hiện hỗ trợ vốn cho dự án.
Thông tư cũng quy định cụ thể là: nguồn vốn từ Ngân sách Nhà nước chi sự nghiệp môi trường cấp bù kinh phí tài trợ cho các dự án, nhiệm vụ bảo vệ môi trường đã thực hiện hàng năm theo quy định tại Quyết định số 78 năm 2014 Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam và quy định tại Thông tư số 132 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam.

Trần Thanh Tùng