Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý trong Đảng bộ Bộ Tư pháp năm 2019

15/11/2019

Xem chi tiết tại file đính kèm
 

Các tin khác