Nội dung, quy trình triển khai các văn bản, nghị quyết của Trung ương, cấp ủy cấp trên tại Bộ Tư pháp

13/11/2019
Trên cơ sở Kế hoạch số 813/KH-BTP ngày 11/3/2019 của Bộ Tư pháp tổng rà soát việc triển khai thực hiện các văn bản, nghị quyết của Trung ương từ năm 2011 đến nay và Kết luận của Bộ trưởng, Bí thư Ban cán sự đảng Bộ tại Hội nghị đánh giá kết quả tổng rà soát việc tổ chức triển khai thực hiện các văn bản, nghị quyết của Trung ương từ năm 2011 đến nay (Thông báo kết luận số 169-TBKL/ĐU ngày 04/9/2019), sau khi thống nhất ý kiến với Đảng ủy Bộ, Ban cán sự đảng Bộ hướng dẫn nội dung, quy trình triển khai thực hiện các văn bản, nghị quyết của Trung ương và cấp ủy cấp trên tại Bộ Tư pháp.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm
 

File đính kèm
Các tin khác