Công văn về việc phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

19/06/2019

Xem chi tiết tại file đính kèm
 

File đính kèm
Các tin khác