Thông báo mời thầu gói mua sắm xe ô tô 16 chỗ chuyên dùng năm 2020

Tên bên mời thầu: Tổng cục Thi hành án dân sự.
Địa chỉ: Số 58-60 Trần Phú, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
Điện thoại/fax/email: 024.62739607.
Đề nghị quý đơn vị đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:
1. Tên gói thầu: “Mua sắm xe ô tô 16 chỗ chuyên dùng cho các đơn vị thuộc hệ thống Thi hành án dân sự năm 2020”
- Loại gói thầu:
Xây lắp   Mua sắm hàng hóa     Phi tư vấn    Hỗn hợp
- Giá gói thầu: 16.640.000.000VNĐ (Mười sáu tỷ sáu trăm bốn mươi triệu đồng).
- Nội dung chính của gói thầu: Mua sắm xe ô tô 16 chỗ chuyên dùng cho các đơn vị thuộc hệ thống Thi hành án dân sự năm 2020.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
2. Tên dự toán: “Mua sắm xe ô tô 16 chỗ chuyên dùng năm 2020 theo Đề án Đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các cơ quan Thi hành án dân sự giai đoạn 2016-2020” của Tổng cục Thi hành án dân sự.
3. Nguồn vốn: NSNN.
4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.
5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.
6. Thời gian phát hành E-HSMT: từ 11 giờ 44 phút , ngày 20 tháng 11 năm 2020 đến trước 13 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 12 năm 2020.
7. Địa điểm phát hành E- HSMT: website: http//muasamcong.mpi.gov.vn.
8. Phát hành E-HSMT: phát hành miễn phí trên Hệ thống ngay sau khi Bên mời thầu đăng tải thành công E-TBMT trên Hệ thống. Nhà thầu phải chịu mọi chi phí liên quan đến việc chuẩn bị E-HSDT. Chi phí nộp E-HSDT là 330.000 VND (đã bao gồm thuế).
9. Bảo đảm dự thầu: 400.000.000VNĐ (Bốn trăm triệu đồng).
Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành.
10. Thời điểm đóng/mở thầu: 13 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 12 năm 2020. 
   
File đính kèm