Cách thức cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp như sau:

1. Nội dung thông tin về đấu thầu
Thông tin chính về đấu thầu gửi đến Cục Công nghệ thông tin - Bộ Tư pháp bao gồm:
a) Công văn yêu cầu đăng thông tin đấu thầu của đơn vị, bao gồm thông tin về đơn vị (Tên cơ quan; Địa chỉ; Điện thoại; Fax; Email…); thời gian cần đăng tải thông tin;
b) Căn cứ pháp lý của Kế hoạch đấu thầu (như Quyết định phê duyệt Kế hoạch đấu thầu…)
c) Nội dung thông tin cần đăng tải (Thông báo mời thầu; Thông báo mời chào hàng cạnh tranh…)

2 Thời hạn cung cấp thông tin
Thông tin về đấu thầu phải gửi đến Cục Công nghệ thông tin, trước ít nhất 04 ngày kể từ ngày cần đăng thông tin đấu thầu lên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp.

3. Về hình thức cung cấp thông tin
a) Các đơn vị gửi bằng văn bản các thông tin về đấu thầu đến địa chỉ  Cục Công nghệ thông tin- Bộ Tư pháp, số 60 Trần Phú quận Ba Đình thành phố Hà Nội.
b) Để đảm bảo thời gian triển khai đấu thầu theo quy định, các đơn vị có thể gửi trước thông tin:
- Theo dạng file văn bản (Word hoặc Excel) theo địa chỉ: banbientap@moj.gov.vn   
- Theo đường Fax về đia chỉ số Fax: 04-62739730.

4. Các đơn vị có nhu cầu đăng tải thông tin đấu thầu chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung, tính pháp lý, tính chính xác và đầy đủ của các thông tin đấu thầu đã gửi đến Cục Công nghệ thông tin - Bộ Tư pháp.

5. Cục Công nghệ thông tin - Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm đăng tải thông tin về đấu thầu lên Cổng thông tin của Bộ Tư pháp theo thời hạn các đơn vị đã đăng ký; chịu trách nhiệm về nội dung, tính chính xác của các thông tin đã đăng so với bản gốc; lưu trữ các thông tin đã đăng tải theo các quy định chung.

6. Trong quá trình cung cấp và đăng tải thông tin, nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị liên hệ với Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp theo các số điện thoại sau đây: 04-62739715  hoặc 62739718. 
Bộ Tư pháp xin thông báo để các đơn vị biết./.