Gói thầu trang bị Hệ thống giám sát quản trị Trung tâm dữ liệu điện tử và hạ tầng mạng công nghệ thông tin Bộ Tư pháp

Tên gói thầu: Trang bị Hệ thống giám sát quản trị Trung tâm dữ liệu điện tử và hạ tầng mạng công nghệ thông tin Bộ Tư pháp

Giá gói thầu: 1.109.100.000 đồng

Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức đấu thầu: Một túi hồ sơ

Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 7, 8 năm 2015

Hình thức hợp đồng: Trọn gói

Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày