Gói thầu "Cung cấp thiết bị tăng cường Hệ thống bảo mật cho Trung tâm Tích hợp dữ liệu Bộ Tư pháp năm 2009"

- Tên Bên mời thầu: Cục Công nghệ thông tin Bộ Tư pháp.

- Tên gói thầu: Cung cấp thiết bị tăng cường Hệ thống bảo mật cho Trung tâm Tích hợp dữ liệu Bộ Tư pháp năm 2009

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước

- Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước.