Gói thầu: Cung cấp thiết bị tin học cho Trung tâm Tin học Bộ Tư pháp năm 2008.

- Chủ đầu tư : Trung tâm Tin học Bộ Tư pháp.

- Vốn đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước cấp.

-  Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu: đấu thầu hạn chế và sử dụng phương thức đấu thầu một túi hồ sơ, một giai đoạn