Thông báo mời thầu gói thầu: “Cung cấp thiết bị tin học cho các đơn vị thuộc Học viện Hành chính năm 2009”

Bên mời thầu: Học viện Hành Chính 

Tên gói thầu: “Cung cấp thiết bị tin học cho các đơn vị thuộc Học viện Hành chính năm 2009” 

Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2009 

Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh 

Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: từ 8h00 đến 16h00 ngày 21 tháng 8 năm 2009 

Địa chỉ phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: Phòng 104, Nhà A, Văn phòng Học viện Hành Chính. Điện thoại: 04.38343245 

Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: 15 giờ, ngày 27 tháng 8 năm 2009,