Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: “Cung cấp thiết bị tin học cho Thư viện thuộc Trung tâm Tư liệu – Thư viện - Xuất bản”

- Bên mời thầu: Học viện Hành chính

- Tên gói thầu: “Cung cấp thiết bị tin học cho Thư viện thuộc Trung tâm Tư liệu – Thư viện - Xuất bản”.

- Nguồn vốn: Từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2008 của Học viện Hành chính

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh

- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: từ ngày 08/12/2008 đến ngày 12/12/2008 (trong giờ hành chính)

- Địa chỉ phát hành Hồ sơ yêu cầu chào hàng: Phòng 104, Nhà A, Văn phòng Học viện Hành chính. Điện thoại: 04.38343245

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: Chậm nhất là trước 16 giờ, ngày 16/12/2008 tại Phòng 104, Nhà A, Văn phòng Học viện Hành chính