Thông báo mời thầu gói thầu “Mua sắm máy vi tính để bàn và máy in cho các cơ quan Thi hành án dân sự năm 2020”
Tên bên mời thầu: Tổng cục Thi hành án dân sự
Địa chỉ: Số 58-60 Trần Phú, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
Điện thoại/fax/email: 024.62739607
Đề nghị quý đơn vị đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:
1. Tên gói thầu: “Mua sắm máy vi tính để bàn và máy in cho các cơ quan Thi hành án dân sự năm 2020”
- Loại gói thầu:
Xây lắp   Mua sắm hàng hóa      X  Phi tư vấn    Hỗn hợp 
- Giá gói thầu: 10.962.000.000VNĐ
(Mười tỷ chín trăm sáu mươi hai triệu đồng)
- Nội dung chính của gói thầu: Mua sắm máy vi tính để bàn và máy in cho các cơ quan Thi hành án dân sự năm 2020.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
2. Tên dự toán: Mua sắm máy vi tính để bàn và máy in năm 2020 theo Đề án Đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các cơ quan Thi hành án dân sự giai đoạn 2016-2020 của Tổng cục Thi hành án dân sự.
3. Nguồn vốn: ngân sách nhà nước.
4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.
5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.
6. Thời gian phát hành E-HSMT: từ 11 giờ 10 phút, ngày 18 tháng 9 năm 2020 đến trước 14 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 10 năm 2020.
7. Địa điểm phát hành E- HSMT: website: http//muasamcong.mpi.gov.vn
8. Phát hành E-HSMT: phát hành miễn phí trên Hệ thống ngay sau khi Bên mời thầu đăng tải thành công E-TBMT trên Hệ thống. Nhà thầu phải chịu mọi chi phí liên quan đến việc chuẩn bị E-HSDT. Chi phí nộp E-HSDT là 330.000 VND (đã bao gồm thuế).
9. Bảo đảm dự thầu: 250.000.000 VNĐ (Hai trăm năm mươi triệu đồng)
Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành.
10. Thời điểm đóng/mở thầu: 14 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 10 năm 2020.
   
File đính kèm