Thông báo mời thầu gói thầu “Mua sắm trang phục cho công chức, người lao động thuộc hệ thống Thi hành án dân sự năm 2020”
Tên bên mời thầu: Tổng cục Thi hành án dân sự
Địa chỉ: Số 58-60 Trần Phú, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
Điện thoại/fax/email: 024.62739615
Mã số thuế:
Đề nghị quý đơn vị đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:
1. Tên gói thầu: “Mua sắm trang phục cho công chức, người lao động thuộc hệ thống Thi hành án dân sự năm 2020”
- Loại gói thầu:
Xây lắp   Mua sắm hàng hóa     X Phi tư vấn    Hỗn hợp 
- Giá gói thầu: 19.655.365.000VNĐ (Mười chín tỷ, sáu trăm năm mươi lăm triệu, ba trăm sáu mươi lăm nghìn đồng chẵn).
- Nội dung chính của gói thầu: Mua sắm trang phục cho công chức, người lao động thuộc hệ thống Thi hành án dân sự năm 2020.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
2. Tên dự toán mua sắm: Mua sắm trang phục cho công chức, người lao động thuộc hệ thống Thi hành án dân sự năm 2020 của Tổng cục Thi hành án dân sự.
3. Nguồn vốn: NSNN                          
4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ
6. Thời gian phát hành HSMT: từ  11 giờ 58, ngày 18 tháng 9 năm 2020 đến trước 15 giờ 00 ngày 8 tháng 10 năm 2020 (trong giờ hành chính).
7. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng 302 Nhà N6, Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp, Số 58-60 đường Trần Phú, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
ĐT: 0243.62739615
8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000VNĐ (Hai triệu đồng)
9. Bảo đảm dự thầu: 400.000.000 VNĐ (Bốn trăm triệu đồng chẵn)
10. Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 00, ngày 8 tháng 10 năm 2020
11. Thời điểm mở thầu:    15 giờ 30, ngày 8 tháng 10 năm 2020.
 
File đính kèm