Thông báo mời thầu gói thầu "Mua sắm máy photocopy cho các đơn vị thuộc hệ thống Thi hành án dân sự năm 2020"
Tên bên mời thầu: Tổng cục Thi hành án dân sự
Địa chỉ: Số 58-60 Trần Phú, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
Điện thoại/fax/email: 024.62739607
Đề nghị quý đơn vị đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:
1. Tên gói thầu: “Mua sắm máy photocopy cho các đơn vị thuộc hệ thống Thi hành án dân sự năm 2020”
- Loại gói thầu:
Xây lắp   Mua sắm hàng hóa     X Phi tư vấn    Hỗn hợp
- Giá gói thầu: 5.550.000.000VNĐ
(Năm tỷ năm trăm năm mươi triệu đồng)
- Nội dung chính của gói thầu: Mua sắm máy photocopy cho các đơn vị thuộc hệ thống Thi hành án dân sự năm 2020.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
2. Tên dự toán: Mua sắm máy photocopy năm 2020 theo Đề án Đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các cơ quan Thi hành án dân sự giai đoạn 2016-2020 của Tổng cục Thi hành án dân sự.
3. Nguồn vốn: NSNN.
4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.
5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.
6. Thời gian phát hành E-HSMT: từ 09 giờ 30, ngày 11 tháng 9 năm 2020 đến trước 10 giờ 00, ngày 02 tháng 10 năm 2020 (trong giờ hành chính).
7. Địa điểm phát hành E- HSMT: website: http//muasamcong.mpi.gov.vn
8. Phát hành E-HSMT: phát hành miễn phí trên Hệ thống ngay sau khi Bên mời thầu đăng tải thành công E-TBMT trên Hệ thống. Nhà thầu phải chịu mọi chi phí liên quan đến việc chuẩn bị E-HSDT. Chi phí nộp E-HSDT là 330.000 VND (đã bao gồm thuế).
9. Bảo đảm dự thầu: 75.000.000 VNĐ (Bảy mươi năm triệu đồng)
Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành.
10. Thời điểm đóng/mở thầu: 10 giờ 00, ngày 02 tháng 10 năm 2020. 
 
File đính kèm