Thông báo mời thầu: Gói thầu Mua sắm trang phục, lễ phục cho công chức, người lao động thuộc hệ thống Thi hành án dân sự năm 2019
Tên bên mời thầu: Tổng cục Thi hành án dân sự
Địa chỉ: Số 58-60 Trần Phú, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
Điện thoại/fax/email: 024.62739598
Mã số thuế:
Đề nghị quý đơn vị đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:
1. Tên gói thầu: “Mua sắm trang phục, lễ phục cho công chức, người lao động thuộc hệ thống Thi hành án dân sự năm 2019”
v
- Loại gói thầu:
Xây lắp   Mua sắm hàng hóa       Phi tư vấn    Hỗn hợp 
- Giá gói thầu: 38.186.783.000VNĐ (Ba mươi tám tỷ, một trăm tám mươi sáu triệu, bảy trăm tám mươi ba nghìn đồng chẵn).
- Nội dung chính của gói thầu: Mua sắm trang phục, lễ phục cho công chức, người lao động của hệ thống Thi hành án dân sự năm 2019.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
2. Tên dự toán mua sắm: Mua sắm trang phục, lễ phục cho công chức, người lao động thuộc hệ thống Thi hành án dân sự năm 2019 của Tổng cục Thi hành án dân sự.
3. Nguồn vốn: NSNN
4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ
6. Thời gian phát hành HSMT: từ 9 giờ 00, ngày 14 tháng 11 năm 2019 đến trước 9 giờ 00 ngày 05 tháng 12 năm 2019 (trong giờ hành chính).
7. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng 302 Nhà N6, Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp, Số 58-60 đường Trần Phú, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
ĐT: 0243.62739607
8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000VNĐ (Hai triệu đồng)
9. Bảo đảm dự thầu: 765.000.000 VNĐ (Bảy trăm sáu mươi năm triệu đồng)
10. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00, ngày 05 tháng 12 năm 2019
11. Thời điểm mở thầu: 9 giờ 30, ngày 05 tháng 12 năm 2019.
 
File đính kèm