Thông báo mời thầu: Gói thầu mua sắm máy photocopy năm 2019 của Tổng cục THADS
Tên bên mời thầu: Tổng cục Thi hành án dân sự
Địa chỉ: Số 58-60 Trần Phú, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
Điện thoại/fax/email: 024.62739598
Mã số thuế:
Đề nghị quý đơn vị đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:
1. Tên gói thầu: “Mua sắm máy photocopy cho các cơ quan Thi hành án dân sự năm 2019”
- Loại gói thầu:
- Xây lắp   Mua sắm hàng hóa       Phi tư vấn    Hỗn hợp
- Giá gói thầu: 9.350.000.000VNĐ (Chín tỷ ba trăm năm mươi triệu đồng)
- Nội dung chính của gói thầu: Mua sắm máy photocopy cho các cơ quan Thi hành án dân sự trên toàn quốc năm 2019
- Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
2. Tên dự toán: “Mua sắm máy photocopy năm 2019 theo Đề án Đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các cơ quan Thi hành án dân sự giai đoạn 2016 -2020”.
3. Nguồn vốn: NSNN
4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ
6. Thời gian phát hành HSMT: từ 09 giờ 00, ngày 30 tháng 10 năm 2019 đến trước 9 giờ 00, ngày 11 tháng 11 năm 2019 (trong giờ hành chính).
7. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng 306, Nhà N6, Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp, Số 60 đường Trần Phú, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000VNĐ (Hai triệu đồng)
9. Bảo đảm dự thầu: 140.000.000VNĐ (Một trăm bốn mươi triệu đồng)
10. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00, ngày 11 tháng 11 năm 2019
11. Thời điểm mở thầu: 9 giờ 30, ngày 11 tháng 11 năm 2019.
 
File đính kèm