Thông báo mời thầu: “Mua sắm lễ phục cho cán bộ công chức thuộc hệ thống Thi hành án dân sự năm 2018”
1.Bên mời thầu: Tổng cục Thi hành án dân sự
2.Tên gói thầu: “Mua sắm lễ phục cho cán bộ công chức thuộc hệ thống Thi hành án dân sự năm 2018”
3. Tên dự án: Mua sắm lễ phục cho cán bộ công chức thuộc hệ thống Thi hành án dân sự năm 2018
4. Nguồn vốn: NSNN
5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
6. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ
7. Thời gian phát hành HSMT: từ 09 giờ 00, ngày 19  tháng 11 năm 2018 đến trước 9 giờ 10 phút, ngày 29 tháng 11 năm 2018 (trong giờ hành chính).
8. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng 302 Nhà N6, Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp, Số 58-60 đường Trần Phú, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
ĐT: 0243.62739607
9. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000VNĐ (Hai triệu đồng)
10. Bảo đảm dự thầu: 100.000.000VNĐ (Một trăm triệu đồng)
11. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 10, ngày 29 tháng 11 năm 2018
12. Thời điểm mở thầu: 10 giờ 00, ngày 29 tháng 11 năm 2018.