Thông báo mời thầu gói thầu Trang bị máy chủ ứng dụng và máy chủ cơ sở dữ liệu cho Trung tâm dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp năm 2018
Tên bên mời thầu: Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp
        - Địa chỉ: 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.
        - Điện thoại: 024.62739715  Fax: 024.62739730   Email: cntt@moj.gov.vn.
1. Gói thầu: Trang bị máy chủ ứng dụng và máy chủ cơ sở dữ liệu cho Trung tâm dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp
Dự án: Tăng cường năng lực xử lý thông tin, lưu trữ dữ liệu và đảm bảo an toàn thông tin cho Trung tâm Dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp
- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa
- Giá gói thầu: 10.442.000.000 đồng.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng.
2. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước;
3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
5. Thời gian phát hành HSMT: từ 9 giờ, ngày 12 tháng 7 năm 2018 đến trước 9 giờ 30 phút, ngày 01  tháng 8 năm 2018.
6. Địa chỉ phát hành HSMT: Phòng 204 Nhà N6, Trụ Sở Bộ Tư pháp 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 024.62739715  Fax: 024.62739730.
7.Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 VNĐ.
8. Bảo đảm dự thầu: 150.000.000 VNĐ (Một trăm năm mươi triệu đồng chẵn). Bảo đảm dự thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc.
9. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 30 phút, ngày 01 tháng 8 năm  2018.
10. Thời điểm mở thầu: 9 giờ 30 phút, ngày 01 tháng 8 năm 2018.