Thông báo mời thầu gói thầu Gia hạn bảo hành thiết bị cho Trung tâm dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp năm 2018
Tên bên mời thầu: Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp
        - Địa chỉ: 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.
        - Điện thoại: 024.62739715  Fax: 024.62739730   Email: cntt@moj.gov.vn.
1. Tên gói thầu: Gia hạn bảo hành thiết bị cho Trung tâm dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp
- Loại gói thầu: Phi tư vấn.
- Giá gói thầu: 862.000.000  đồng.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày.
2. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước;
3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước .
4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
5. Thời gian phát hành HSYC: từ 9 giờ, ngày 08 tháng 8 năm 2018 đến trước 10 giờ, ngày 15  tháng 8 năm 2018.
6. Địa chỉ phát hành HSYC: Phòng 204 Nhà N6, Trụ Sở Bộ Tư pháp 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 024.62739715  Fax: 024.62739730.
7.Giá bán 01 bộ HSYC: 500.000 VNĐ.
8. Bảo đảm dự thầu: 10.000.000 VNĐ (Mười triệu đồng chẵn). Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec hoặc tiền mặt.
9. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ, ngày 15 tháng 8 năm  2018.
10. Thời điểm mở thầu: 10 giờ, ngày 15 tháng 8 năm 2018.