Thông báo mời thầu gói thầu Tăng cường thiết bị tường lửa ứng dụng cho Trung tâm dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp năm 2018
Tên bên mời thầu: Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp
        - Địa chỉ: 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.
        - Điện thoại: 024.62739715  Fax: 024.62739730   Email: cntt@moj.gov.vn.
1. Tên gói thầu: Tăng cường thiết bị tường lửa ứng dụng cho Trung tâm dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp năm 2018
- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa.
- Giá gói thầu: 2.492.000.000  đồng.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.
2. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước;
3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
5. Thời gian phát hành HSMT: từ 11 giờ, ngày 21 tháng 6 năm 2018 đến trước 15 giờ 30 phút, ngày 02  tháng 7 năm 2018.
6. Địa chỉ phát hành HSMT: Phòng 204 Nhà N6, Trụ Sở Bộ Tư pháp 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 024.62739715  Fax: 024.62739730.
7.Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 VNĐ.
8. Bảo đảm dự thầu: 30.000.000 VNĐ (Ba mươi triệu đồng chẵn). Bảo đảm dự thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc.
9. Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 30 phút, ngày 02 tháng 7 năm  2018.
10. Thời điểm mở thầu: 15 giờ 30 phút, ngày 02 tháng 7 năm 2018.