Thông báo mời thầu gói thầu Mua sắm máy vi tính xách tay cho các cơ quan Thi hành án dân sự năm 2018
Tên bên mời thầu: Tổng cục Thi hành án dân sự
Địa chỉ: Số 58-60 Trần Phú, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
Điện thoại/fax/email: 024.62739598
1. Tên gói thầu: “Mua sắm máy vi tính xách tay cho các cơ quan Thi hành án dân sự năm 2018”
- Giá gói thầu: 18.255.000.000VNĐ (Mười tám tỷ hai trăm năm mươi lăm triệu đồng.
- Nội dung chính của gói thầu: Mua sắm máy vi tính xách tay cho các cơ quan Thi hành án dân sự năm 2018
- Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 45 ngày kể từ ngày ký hợp đồng có hiệu lực
2. Tên dự án: Đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các cơ quan thi hành án dân sự giai đoạn 2016-2020
3. Nguồn vốn: NSNN
4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ
6. Thời gian phát hành HSMT: từ 14 giờ 00, ngày 18 tháng 10 năm 2018 đến trước 14 giờ 30, ngày 07 tháng 11 năm 2018 (trong giờ hành chính).
7. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng 302 Nhà N6, Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp, Số 58-60 đường Trần Phú, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
ĐT: 0243.62739607
8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000VNĐ (Hai triệu đồng)
9. Bảo đảm dự thầu: 200.000.000VNĐ (Hai trăm triệu đồng)
10. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 30, ngày 07 tháng 11 năm 2018
11. Thời điểm mở thầu: 15 giờ 00, ngày 07 tháng 11 năm 2018.