Thông báo mời thầu gói thầu: “Mua sắm trang phục cho cán bộ công chức và người lao động thuộc hệ thống Thi hành án dân sự”
Tên bên mời thầu:  Tổng cục Thi hành án dân sự
Địa chỉ:  Nhà N6, Số 58-60 đường Trần Phú, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
Điện thoại/fax: 04.6.2739607 ;     Fax: 04.62739616
Mã số thuế:
Đề nghị quý đơn vị đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:
1. Tên gói thầu: “Mua sắm trang phục cho cán bộ công chức và người lao động thuộc hệ thống Thi hành án dân sự”
   -  Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa      
   - Giá gói thầu: 38.270.000.000 đồng (Ba mươi tám tỷ, hai trăm bảy mươi triệu đồng chẵn)
  • Nội dung chính của gói thầu: “Mua sắm trang phục cho cán bộ công chức và người lao động thuộc hệ thống Thi hành án dân sự”.
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
2. Tên dự án (hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên) [ghi tên dự án, dự toán mua sắm]...........................................................................................
3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.
4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.
6. Thời gian phát hành Hồ sơ mời thầu 14 giờ 00, ngày 14 tháng 11 năm 2017 đến trước 14 giờ 05 phút, ngày 04 tháng 12 năm 2017 (trong giờ hành chính).
7. Địa điểm phát hành Hồ sơ mời thầu: Phòng 302 Nhà N6 Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp, số 58-60 đường  Trần Phú, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
 ĐT: 04.62739623; 04.62739607, Fax: 04.62739616.
8. Giá bán 01 bộ Hồ sơ mời thầu: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).
9. Bảo đảm dự thầu: 1.140.000.000 đồng (Một tỷ, một trăm bốn mươi triệu đồng). Hình thức: Bảo lãnh Ngân hàng.
10. Thời điểm đóng thầu 14 giờ 05 phút, ngày 04 tháng  12 năm 2017
11. Thời điểm mở thầu 14 giờ 30 phút ngày 04 tháng 12 năm 2017