Thông báo mời thầu gói thầu Xây dựng Phần mềm Quản lý nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài
Tên bên mời thầu: Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp
        - Địa chỉ: 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.
        - Điện thoại: 04.62739715  Fax: 04.62739730   Email: cntt@moj.gov.vn.
Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:
1. Tên gói thầu: Xây dựng Phần mềm Quản lý nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài
- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa.
- Giá gói thầu: 1.484.126.000 đồng.
- Nội dung chính của gói thầu: Xây dựng phần mềm Quản lý Hồ sơ giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài: Cha mẹ nuôi, Hồ sơ trẻ được nhận làm con nuôi; Theo dõi thông tin Trẻ em sau khi được nhận làm con nuôi; Hỗ trợ, theo dõi công tác quản lý phí, lệ phí giải quyết nuôi con nuôi; Quản lý Hồ sơ Tổ chức nuôi con nuôi nước ngoài tại Việt Nam: cấp phép, sửa đổi, gia hạn và thay đổi người đứng đầu; Thống kê báo cáo theo quy định về công tác nuôi con nuôi nước ngoài. Kết nối, chia sẻ thông tin với CSDL Hộ tịch điện tử; Cổng dịch vụ Công của Bộ Tư pháp; Phần mềm Thống kê Ngành Tư pháp; Import dữ liệu số hóa (dạng có cấu trúc kèm theo nội dung toàn văn); Xây dựng webservice kết nối, chia sẻ thông tin.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.
2. Nguồn vốn: Nguồn khác (nguồn lệ phí nuôi con nuôi nước ngoài năm 2016 (theo Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011) của Cục Con nuôi chuyển sang Cục Công nghệ thông tin);
3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
5. Thời gian phát hành HSMT: từ 9 giờ, ngày 11 tháng 7 năm 2017 đến trước 15 giờ 30 phút, ngày 21  tháng 7 năm 2017.
6. Địa chỉ phát hành HSMT: Phòng 204 - nhà N6 - Cục Công nghệ thông tin - 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04.62739715  Fax: 04.62739730.
7.Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 VNĐ.
8. Bảo đảm dự thầu: 18.000.000 VNĐ (Mười tám triệu đồng chẵn). Bảo đảm dự thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc.
9. Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 7 năm  2017.
10. Thời điểm mở thầu: 15 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 7 năm 2017.